Rapporter

 

Typetegninger for hydrotekniske anlegg (i forbindelse med SMIL- og dreneringstilskudd)

Ved tildeling av tilskudd til SMIL (Spesielle miljøtiltak i jordbruket) og drenering/grøfting vises det til typetegningene under. Vær oppmerksom på at det er en oppdatering av typetegningene ved ITF Rapport 123/2002 der det legges til krav om bruk av fiberduk. Når landbrukskontoret er på kontroll av utførte tiltak, så er det disse typetegningene som legges til grunn for godkjenning:

Beitebruksplan Nordre Øyeren og Sørumsneset (PDF, 3 MB)

Utarbeidet i tråd med forvaltningsplanen for Nordre Øyeren og Sørumsneset naturreservater, samtidig baserer planen seg på innspill fra beitebrukere som har kunnskap og erfaring om tradisjonelt beitebruk i reservatene.  Fylkesmannen Oslo og Akershus, Fet kommune, Skedsmo kommune og Rælingen kommune er prosjekteiere som har finansiert prosjektet.