Om oss

Regionkontor Landbruk for Lørenskog, Oslo og Rælingen, er kommunenes lokale landbrukskontor. Det er et kompetansesenter for jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder, viltfaglig, urbant landbruk, planfaglig arealbruk og næringsutvikling.

Kontoret har 3,6 årsverk og har i tillegg prosjektstillinger på oppdrag, små og store. Kontoret består av landbrukssjef, skogbruksrådgiver, jordbruksrådgiver, og rådgiver for vilt- og landskapsfaglige spørsmål.

Kontoret skal besørge effektiv og kvalitetsfull administrasjon av støtteordninger og juridiske virkemidler i landbruket samtidig med at det skal være et faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer.

Landbrukskontoret utfører veiledning, planlegging og saksbehandling

 • Jordloven: Fradeling av tomt, omdisponering til annen bruk enn landbruk, vanhevd, forskrifter i tilknytning til jordbruksavtalen som eksempel produksjonstilskudd og tilskudd til økologisk landbruk. Regulerings- og kommuneplaner
 • Konsesjonsloven: Konsesjonssøknader i LNF-område (landbruk, natur og friluftsområde)
 • Forurensningsloven: Ulike forskrifter som gjelder jordbruket (bakkeplanering, husdyrgjødsel og silosaft)
 • Plantevernmiddelloven (autorisasjoner), Odelsloven, Floghavreloven, Forpaktningsloven, Gjødselvareloven, Husdyrkonsesjonsloven 
 • Skogbrukslova: Ulike forskrifter som gjelder skogbruket (skade på skog, plantevernmiddelbruk, skogfrø og skogplanter)
 • Hogstmeldinger og andre forhold ved Markaforskriften
 • Skogfondsordningen og tilskuddsordninger for skogbruket f. eks. tilskudd til skogkultur, skogbruksplan og skogsvegbygging
 • Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Ordninger med økonomisk støtte til:

 • Næringsutvikling både i og utenfor tradisjonell jord-, hage- og skogbruk,
 • Vedlikehold av kulturlandskap, kulturminner og verneverdige bygninger
 • Tiltak til å hindre erosjon og avrenning (høytørke, fangdammer og hydrotekniske tiltak)
 • Nye veger for landbruksformål (gårds-, skogsbil- og traktorveger)

Prosjekter i 2022

 • Utvalgt kulturlandskap i Sørkedalen
  • skjøtselsplan for utvalgte kantsoner langs Sørkedalsvassdraget
  • Refotografering av landskap – sammenligning nå mot historiske bilder
  • Tavleprosjekt – opplysningsskilt
  • Håndtering av phytophthora langs vassdraget
  • Beite og annen skjøtsel i landskapet – Kystgeit- og Skjøtselstilskudd
 • Beredskapsplan for landbruket – kommunens ansvar vedrør sykdom på skog, atomulykke
 • Urbant landbruk – parsellhage
  • Kunnskapsformidling/kurs om jordsmonn og kompostering
  • pilotprosjekt Skårer gård og parseller i Lørenskog
  • oppfølging av Blystadliahagen og andre mulige parseller i Rælingen
 • Ungdom og ungskogpleie – jobbprosjekt i samarbeid med Akershus Skogselskap
 • Kompostering på husdyrgårder – kunnskapsformidling/kurs

Diverse

 • Utarbeider grunnlag for materiale til Statistisk sentralbyrå

Redaktør for hjemmesiden er landbrukssjef Knut Samseth.