Om oss

Regionkontor Landbruk for Lørenskog, Oslo og Rælingen, er kommunenes lokale landbrukskontor. Det er et kompetansesenter for jord- og skogbruk med tilgrensende fagområder, viltfaglig, urbant landbruk, planfaglig arealbruk og næringsutvikling.

Kontoret har 3,6 årsverk og har i tillegg prosjektstillinger på oppdrag, små og store. Kontoret består av landbrukssjef, skogbruksrådgiver, jordbruksrådgiver, og rådgiver for vilt- og landskapsfaglige spørsmål.

Kontoret skal besørge effektiv og kvalitetsfull administrasjon av støtteordninger og juridiske virkemidler i landbruket samtidig med at det skal være et faglig organ innen grønn sektor og tilknyttede næringer.

Landbrukskontoret utfører veiledning, planlegging og saksbehandling

 • Jordloven: Fradeling av tomt, omdisponering til annen bruk enn landbruk, vanhevd, forskrifter i tilknytning til jordbruksavtalen som eksempel produksjonstilskudd og tilskudd til økologisk landbruk. Regulerings- og kommuneplaner
 • Konsesjonsloven: Konsesjonssøknader i LNF-område (landbruk, natur og friluftsområde)
 • Forurensningsloven: Ulike forskrifter som gjelder jordbruket (bakkeplanering, husdyrgjødsel og silosaft)
 • Plantevernmiddelloven (autorisasjoner), Odelsloven, Floghavreloven, Forpaktningsloven, Gjødselvareloven, Husdyrkonsesjonsloven 
 • Skogbrukslova: Ulike forskrifter som gjelder skogbruket (skade på skog, plantevernmiddelbruk, skogfrø og skogplanter)
 • Hogstmeldinger og andre forhold ved Markaforskriften
 • Skogfondsordningen og tilskuddsordninger for skogbruket f. eks. tilskudd til skogkultur, skogbruksplan og skogsvegbygging
 • Forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål

Ordninger med økonomisk støtte til:

 • Næringsutvikling både i og utenfor tradisjonell jord-, hage- og skogbruk,
 • Vedlikehold av kulturlandskap, kulturminner og verneverdige bygninger
 • Tiltak til å hindre erosjon og avrenning (høytørke, fangdammer og hydrotekniske tiltak)
 • Nye veger for landbruksformål (gårds-, skogsbil- og traktorveger)

Prosjekter i 2023

 • Kulturlandskapsutvikling
  • Reetablering av beiter, kartlegging av arter og opplysningstavler ved Hestejordene, Nordre Tangen, Nordby og Bjørndalen. Danne siktlinjer i Sørkedalen.
  • Refotografering av landskap – sammenligning nå mot historiske bilder
  • Tavleprosjekt for UKL-Sørkedalen – opplysningsskilt
  • Skjøtsel av kantsone og håndtering av phytophthora langs Sørkedalsvassdraget
  • Kystgeitbeiting og annen skjøtsel i landskapet – Kystgeit- og Skjøtselstilskudd, Svartelista arter
 • Beredskapsplanlegging ekstremvær for landbruket 
 • Urbant landbruk – parsellhage
  • Kunnskapsformidling/kurs om jordsmonn og nordiske planter
  • pilotprosjekt Skårer gård og parseller i Lørenskog
  • oppfølging av Blystadliahagen og andre mulige parseller eller andelsjordbruk i Rælingen
 • Ungdom og ungskogpleie – opplærings- og jobbtiltak i skogbruket, i samarbeid med Akershus Skogselskap
 • Formidling av regionale miljøkrav i jordbruket
 • Kompetansestyrking av kommunene om landskapsforvaltning og tilrettelegging av markedshager/urbant landbruk 
  • Erfaringer fra Bristol city og Mendip Hills i Storbritannia.
  • Seminar om kulturlandskap i plan- og friluftsarbeid 

Diverse

 • Utarbeider grunnlag for materiale til Statistisk sentralbyrå

Redaktør for hjemmesiden er landbrukssjef Knut Samseth.