Dammyrveien - Kartlegginger av miljø og kulturminner

Nå foreligger rapporter for MiS-NiN-kartlegging for Losby bruk AS og registreringsrapport (kulturminner) for Dammyrveien. 

Norskog har utarbeidet en miljørapport for Losby bruk AS.  Det er gjennomført registreringer av nøkkelbiotoper i henhold til Veileder for kartlegging av MiS-livsmiljøer etter NIN. 

I forbindelse med søknad om ny vei på gbnr. 91/1 Losby i Lørenskog kommune har Akershus fylkeskommune foretatt en arkeologisk registrering. Ut fra områdets topografi ble det varslet om behov for en arkeologisk registrering, jf. kulturminneloven § 9. Hensikten var å undersøke om tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete kulturminner. 

For mer informasjon se lenker.

Miljørapport Losby bruk AS - 2023 (3046732) (PDF, 4 MB)

Rapport kulturminner (3063329) (PDF, 3 MB)