UKL – utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er et utvalg av Norges mest verdifulle kulturlandskap. Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier. I Oslo kommune har vi to områder med status «utvalgt kulturlandskap».

Disse særegne jordbrukslandskapene er skapt av mennesker i samspill med naturen gjennom mange generasjoner. Særpreget i disse områdene kan bare ivaretas gjennom fortsatt drift, skjøtsel og vedlikehold. 

To utvalgte kulturlandskap i Oslo

UKL – Nordmarkaplasser

Dette UKL-område består av fire plasser som ligger i Nordmarka. Plassene er Blankvannsbråten, Finnerud, Slagteren og Svartorseter. Disse var tidligere setrer tilknytta storgårdene i Aker. Finnerud var trolig finneboplass fra samme tid. Mange av slåttengene og beitene har vært i drift og blitt skjøttet over lang tid. Plassene har godt bevarte gårdsmiljøer med verdifull bebyggelse. De ligger vakkert til i landskapet, i nært samspill med kupert innmark som er omkranset av vekslende gamle åkerlapper, urterike blomsterenger og hagemarksprega skogspartier.

Les mer i forvaltningsplan for Nordmarksplassene (PDF, 3 MB)

UKL – Sørkedalen

Kulturlandskapet i  Sørkedalen har blitt preget av Bogstad gård, både direkte og ved at mange av gårdene i dalen enten var husmannsplasser eller leilendingsplasser under Bogstad. Bogstad gård med hageanlegg og omkringliggende plasser og kulturlandskap er fredet etter kulturminneloven. Sørkedalen har en mange hundreår lang jordbrukshistorie.

Jordbruket langs Sørkedalselva med de mange bevaringsverdige gårdstunene preger den lavereliggende delen av Sørkedalen. Det finnes 22 drivere av landbruksforetak, med produksjon basert på korn og gras og noe husdyrhold. Hesteholdet i Sørkedalen er omfattende og utgjør en betydelig ressurs av beitedyr i skjøtselssammenheng. Bogstad gård har en besetning av storfe, sau og geit, og ellers er besetninger av sau og kystgeit under oppbygging, dels motivert av et konkret behov for flere beitedyr i området for å hindre gjengroing av kulturlandskapet.

Les mer i forvaltningsplan for Sørkedalen