Nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har fastsatt nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo i Viken. Miljøkravene er innført for å redusere erosjon og avrenning av næringsstoffer til vassdrag. Forskrift om nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trer i kraft 1. januar 2023.

Grasdekt sone mot vassdrag - Klikk for stort bildeÅker med ingen jordarbeiding og grasdekt sone mot vassdrag Ida Frantzen Gjersem

Det meste av jordbruksarealet i Lørenskog og alt jordbruksareal i Rælingen er innenfor miljøkravsone 2. I Oslo vil det meste av jordbruksareal være innenfor miljøkravsone 1.

Her er kart fra Statsforvalteren over områder som er omfattet av miljøkravsone 1 og 2. 

 

Nye miljøkrav
Krav Miljøkravsone 1 Miljøkravsone 2
1 Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp. Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp.
2 Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke. Ved lett høstharving er det tilstrekkelig med minst 6 meter stubb i dråget. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke.
3 Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord.
4 Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone.
5 Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september.
6 Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd fangvekst eller direktesådd høstkorn. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn eller høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Arealer som båndlegges av krav 2, 3, 4 og 5 inngår i 60 % av foretakets fulldyrkede areal.