Vellykket seminar om landskapsutvikling i bynære områder

Regionkontor landbruk arrangerte nylig seminaret "Landskapsutvikling i bynære områder". Målet med seminaret var å øke kunnskapen om kulturlandskap og så tanker om fremtidig forvaltning og utvikling av disse sårbare landskapene. 

Dagen ble åpnet med tale fra landbrukssjef Knut Samseth og varaordfører i Lørenskog kommune, Bjørnar Johannesen. - Klikk for stort bildeDagen ble åpnet med tale fra landbrukssjef Knut Samseth og varaordfører i Lørenskog kommune, Bjørnar Johannesen. Ana Nilsen

Vi er svært fornøyde med det vi mener ble en spennende dag fylt med innsikt, engasjement og konstruktiv diskusjon. Publikum representerte en variert gruppe fagpersoner fra ulike sektorer som kultur, næring, miljø og plan som alle på forskjellige måter jobber med spørsmål knyttet til kulturlandskap i Lørenskog, Oslo og Rælingen. 

Kristine Lien Skog holdt dagens første foredrag om kulturlandskap i et byplanperspektiv. Ana Nilsen

En sentral del av seminaret var å belyse utfordringer knyttet til ivaretakelse og forvaltning av kulturlandskap. Diskusjonene kretset rundt temaer som kulturhistorisk verdi, lokal forankring, naturmangfold og estetisk uttrykk. Kristine Lien Skog, instituttleder for By og regionplanlegging på NMBU holdt foredrag om jordvern og kulturlandskap i et byplanperspektiv som understreket viktigheten av helhetlige utviklingsprosesser med fokus på god planlegging, aktivt jordvern, og landbrukspolitikkens vesentlige rolle i forvaltningen og ivaretakelsen av landskap.

Videre fikk vi presentert eksempler fra Malmø kommune v/ landbruksforvalter Torgil Brönmark, der beiteavtaler med private grunneiere ble brukt som en modell for å utføre skjøtsel på viktige naturområder i kommunens bynære områder. 

Landbrukskontoret presenterte et utvalg kulturlandskapsprosjekter vi har jobbet med det siste halvannet året. - Klikk for stort bildeLandbrukskontoret v/ Amalie Svendsen presenterte et utvalg kulturlandskapsprosjekter vi har jobbet med det siste halvannet året. Ida Marie Gjersem

Seminaret tok også opp utfordringer som løse hunder, forsøpling, bevegelsesmønstre, og slitasje på landskapet. Diskusjonen om bruk av "myke" virkemidler som infrastruktur, informasjon og opplæring versus mer direkte virkemidler som forbud og avgifter ble presentert av Øystein Aas, professor på NMBU.

En viktig del av dagen var refleksjon over bruken av hensynssoner i kommuneplaners arealdel for å ivareta viktige kulturmiljøer. Hogne Langset, fagsjef i Byantikvaren, viste til arbeidet som har blitt gjort for å få hensynssoner rundt viktige kulturmiljøer i arealdelen til den nye kommuneplanen for Oslo. 

Margrethe Henden Aaraas ga deltakerne innsikt i fordelene og utfordringene knyttet til landbruksrelatert næringsutvikling og kommunale søknadsprosesser for grunneiere og gründere. Vi fikk blant annet se eksempler på Inn på tunet og overnatting for pilegrimsleder på egen gård. Mulighetene for naturbasert reiseliv ble også drøftet. 

Seminaret ble avsluttet med et innlegg fra Ole Jakob Holt som oppsummerte dagen og stilte flere tankevekkende spørsmål om hvordan vi kan sikre kulturlandskapets egenverdi i fremtiden. Hvordan ønsker vi å se utviklingen i kulturlandskapene, og hvilken rolle ønsker vi at de skal spille i samfunnet vårt? Holt understreket i tillegg viktigheten av at det bebygde miljøet også må sameksistere i en helhet med landskapet rundt.

Til slutt ønsker vi å si takk til alle deltakere og bidragsytere for en inspirerende dag med verdifulle samtaler og perspektiver på kulturlandskapene våre!

 

Utdrag fra noen av foredragene 

Lenke til presentasjoner fra seminardagen: Landskapsutvikling i bynære områder 2023, presentasjoner (PDF, 30 MB)