Veileder for regionale miljøtilskudd for 2023

Veileder for regionale miljøtilskudd for jordbruket (PDF, 8 MB) i Oslo og Viken for søknadsomgangen 2023 er nå klart.

Landskap med stubbåker hvor kornet er tresket, med gårdsbruk i bakgrunnen - Klikk for stort bildeStubbåker med ingen jordarbeiding på høsten Ida Frantzen Gjersem

Det er noen endringer fra tidligere år, med nye vilkår for eksisterende ordninger og noen helt nye ordninger.

  • For § 13 "soner til pollinerende insekter" blir det ikke lenger mulig å søke tilskudd til kombinasjon grasdekt kantsone og pollinatorsone. Du må velge enten eller. Ordningen er også utvidet til å gjelde areal som grenser til jordbruksareal.
  • For § 20 "ingen jordarbeiding på flomutsatte arealer" er tiltaket nå avgrenset til å kun gjelder flomutsatt areal.
  • For § 23 "Grasdekte kantsoner i åker" kan avstand fra vassdragets normalvannstand til der tiltaket starter ikke være mer enn 8 meter.

Her er fire nye tiltak du kan søke tilskudd for:

  • § 24 Kantsone i eng
  • § 33 Fangvekst med høy diversitet
  • § 34 Bruk av egenprodusert kompost

Veilederen inneholder foreløpige tilskuddssatser for søknadsomgangen 2023. Satsene er veiledende fram til  søknadsomfanget er klart, og de endelige satsene blir besluttet i samråd med næringsorganisasjonene.

Les mer om Regionalt miljøprogram hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.