Naturskadeerstatning og tilskudd ved produksjonssvikt

Det er to statlige erstatningsordninger som er aktuelle etter tørken og flommen i sommer: Naturskadeordningen og tilskudd ved produksjonssvikt.

Jordbruksareal oversvømmet med mye vann - Klikk for stort bildeOversvømt jorde ved Nordlimyra i Lørenskog Ana Nilsen

Tilskudd ved produksjonssvikt (Statsforvalteren)

Hvem kan søke?
Ordningen gjelder jordbruksforetak.

Hva kan erstattes?

  • Svikt i planteproduksjon og honningproduksjon som skyldes klimatiske forhold
  • Avlingen i skadeåret må være mindre enn 70 % av gjennomsnitt for vekstgruppen. Det vil si at det er en egenrisiko på 30 prosent.

Minste utbetaling 5 000 kroner.

Skade må meldes til kommunen uten ugrunnet opphold. Husk å send inn egen melding for hver årsak som tørke eller flom, slik at kommunen kan befare skadet areal.

Søknadsfrist: 31. oktober.
Les mer om tilskudd ved produksjonssvikt.

Erstatning etter naturskade (Landbruksdirektoratet)

Statens naturskadeordning gir deg erstatning for skader på objekter det ikke er mulig å forsikre gjennom en alminnelig privat forsikring.

Hvem kan søke?
Private eiere, selskap, veilag og foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere kan søke om erstatning.

Skadet objekt kan ikke være eid av stat eller kommune. For ødeleggelser på kommunal infrastruktur kan kommunene sende søknad om skjønnsmidler.

Hva kan erstattes?
Statens naturskadeordning kan gi erstatning for skader på

  • veier og broer
  • jordbruks- og skogsareal
  • kaier/moloer av stein/betong
  • skog - forårsaket av flom og skred
  • andre byggverk som ikke dekkes av vanlig forsikring

Minste erstatningsgrunnlag 20 000 kroner.

Les mer om naturskadeordninga.

Søknadsfrist: senest 3 måneder etter skade.
Søknaden sendes direkte til Landbruksdirektoratet.