Feltarbeid og fuglekartlegging fra NIBIO

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) gjennomfører overvåking av fuglebestander i jordbrukslandskapet i månedsskiftet mai-juni.

Arbeidet utføres på oppdrag fra Landbruks- og mat-departementet, Klima- og miljødepartementet, Norges bondelag, og Norsk bonde- og småbrukarlag.

NIBIO opplyser at personer vil kunne observeres i jordbrukslandskapet i den angitte tidsperioden. Av praktiske grunner vil det ikke være mulig å varsle nøyaktig dato når kartlegginger skal gjennomføres fordi det er væravhengig.

Besøk NIBIOS nettsider for mer informasjon om arbeidet.