Hva er urbant landbruk?

Urbant landbruk er dyrking av mat i urbane omgivelser. Det omfatter dyrking i pallekarmer, parseller, skolehager, private hager eller i nærmiljøhager.

Planter som spirer og gror i urban hage - Klikk for stort bilde

Mesteparten av maten vi spiser har sitt opphav fra jord, og ved stadig økende befolkning i kommunen vil stadig flere kunne ha behov for å dyrke mat i sine nærområder. Urbane dyrkingsaktiviteter bidrar til å øke kunnskapen om matproduksjon, biologisk mangfold, jordliv og klima og miljø. Urbant landbruk sørger også for et variert og grønnere bylandskap samtidig som det bidrar til å verne om verdifull matjord og grøntarealer.

Urbane dyrkingsaktiviteter skaper grønne møteplasser på tvers av alder, kjønn, kultur eller bosted. Dette bidrar til å skape relasjoner og møteplasser som fremmer integrering, folkehelse, matkultur, utdanning og entreprenørskap. Matproduksjon er ofte et middel for å nå disse målene.

Det urbane landbruket er med på å synliggjøre det tradisjonelle landbruket i urbane og bynære områder. Dyrking av mat og småskala husdyrhold i byen synliggjør landbrukets funksjoner og verdier for byens befolkning og er med på å styrke forbindelsen mellom forbruker og landbruksnæringen.

Det urbane landbruket har et stort spekter og kan foregå på svært ulike måter. Mulige organiseringer er takhager og bakgårdshager, nærmiljøhager, parsellhagebruk eller andelslandbruk. Urbant landbruk kan i tillegg til matproduksjon være husdyrhold og birøkt eller planting av pollinatorfremmende arter. Urbant landbruk åpner også opp for lokal næringsutvikling.