Skogfond

Skogfond er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre skogpolitikken.  Skogfond innbetales av skogeiere ved salg av tømmer og kan benyttes til bestemte tiltak for å sikre bærekraftige investeringer i skogbruket.

Oppstablet ved som illustrasjon - Klikk for stort bildeSkogfond avsettes ved salg av tømmer Fylkesmannen

Skogfondsordningen

For alt tømmer som selges i Norge plikter eier sette av 4 – 40 % av tømmerets bruttoverdi. Dette er for å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogen, og er hjemlet i Skogbrukslova. Primært brukes skogfond for å finansiere planting, ungskogpleie og veivedlikehold. Bruk av skogfond vil gi bruker en skattefordel.

Innbetaling av skogfond

Innbetalingen skjer vanligvis automatisk når du selger tømmeret ditt til tømmerkjøper. Landbrukskontoret anbefaler skogeiere å sette av tilstrekkelig med midler, som minst kan dekke både planting og ungskogpleie.

Tilgang på skogfondskonto

Du kan sjekke din skogfondskonto på nett. Her kan du sjekke saldo, kontoaktivitet, og registrere refusjonskrav elektronisk. Landbrukskontoret anbefaler alle skogeiere til å benytte seg av den elektroniske løsningen, som vil gjøre saksbehandlingen raskere og mer effektiv.

Utbetaling av skogfond

Du søker refusjon av skogfonds- og tilskuddsmidler på nett gjennom Landbruksdirektoratet. Søknaden registreres elektronisk med søknadsskjema. Det meste av informasjon som skal registreres i søknaden finner du i din skogbruksplan. Ditt skogandelslag eller din tømmerkjøper vil kunne hjelpe deg med å føre ut søknaden, og landbrukskontoret vil også hjelpe deg med søknader.

Følgende skal vedlegges søknad:

  • Faktura
  • Dokumentasjon på utført arbeid, timeliste o.l. ved eget arbeid
  • Kart

 

Du kan søke digitalt om utbetaling fra skogfond. Vi aksepterer også søknader på e-post eller per post, men vil helst at du benytter deg av den elektroniske løsningen. Dette er raskere for både deg og oss.

Søknad om refusjon fra skogfond må gjøres senest et år fra utgangen av det kalenderår investeringen ble gjennomført.

Godkjente søknader sendes via Altinn med vedtaksbrev.

Bruk av skogfond

Tømmerverdien som avsettes på skogfond vil for skogeier ikke beskattes eller inntektsført for skogeier. I tillegg vil 85 % av utbetalingen bli gitt som skattefordel for de formål som dekkes av skogfond. Investeringer i skogbruket som dekkes av skogfond er blant annet:

  • Planting
  • Ungskogpleie
  • Veivedlikehold
  • Skogbruksplanlegging
  • Skogforsikring
  • Bioenergianlegg

For full oversikt over hvilke tiltak i skogbruket som kan og ikke kan dekkes med skogfond, se informasjon hos Landbruksdirektoratet.

Skogkurs har også mye relevant informasjon om skogfond på sine nettsider.

Husk at skogfondsordningen er til fordel for deg som skogeier!

Rentemidler av skogfond

Rentene av skogfond tilfaller ikke skogeiendommen, men skal brukes på fellestiltak i skogbruket. Dette kan for eksempel dreie seg om prosjekter. Landbrukskontoret har sommeren 2021 og 2022 blant annet gjennomført er JOB:U-prosjekt delvis finansiert med rentemidler. Rentemidler er også med på å finansiere felleskostnader med nye skogbruksplaner som er på trappene. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du går med tanker om et skogfaglig prosjekt som trenger støtte.