Landbruksvei

Bygging eller ombygging av landbruksveier behandles etter Landbruksveiforskriften, og må godkjennes av kommunen.

Kommunen behandler søknaden etter forskriften, som er hjemlet i Skogbrukslova og Jordlova, og i tillegg gjelder egne bestemmelser om uttalelser innenfor Marka. Kommunen skal sørge for at miljø, landskap, kulturminner, friluftsliv og andre interesser blir tatt hensyn til. Både nybygg og ombygging er søknadspliktig.

Nybygging

Hovedformålet med veien må være skogbruk eller jordbruk, hvis ikke behandles søknaden etter plan- og bygningsloven. Det er vanligvis flere skogeiere som har nytte av en skogsbilvei, og det er ofte flere interessenter i en vei.

Det skilles mellom bilveier og traktorveier. Traktorveier har mindre tekniske og geometriske krav enn bilveier. Les mer om normalene for landbruksveier.

Ombygging

Veier som ved omfattende vedlikehold eller ombygging blir hevet til en ny og bedre veiklasse skal også omsøkes.

Veisøknad

Landbruksdirektoratet har veisøknad som skal fylles ut og sendes til Regionkontor Landbruk, og videre føringer for hvordan man skal gå frem for å søke. Vedlagt veisøknad må det følge:

  • Kart over vei, med inntegnet dekningsområde for skogbruk
  • Formålet med veien
  • Lønnsomhetsberegning

Kontakt din tømmerkjøper eller andelslag for hjelp til veiplanlegging, og/eller utarbeid en byggeplan med kompetente fagpersoner.

Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret ved spørsmål om veibygging og søknadsrutiner.