Hogst i Marka

For å hogge skog i kommunene Lørenskog, Oslo og Rælingen må du ha godkjent hogstsøknad. Søknad om foryngelseshogst i Marka skal sendes RKL senest 3 uker før tiltaket skal settes i verk. Det aller meste av skog i kommunene omfattes av Markaforskriften.

Formål

Markaforskriften skal sikre at utøvelsen av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, landskap, kulturminner, vannforsyning og naturmiljø. Markaforskriften har bestemmelser for de fleste vanlige skogbrukstiltak, men fokuset er i stor grad rettet mot foryngelseshogster, siden det er søknadsplikt på dette.

Søknad

Hogstsøknaden sendes på eget skjema fastsatt av landbruksdirektoratet. Med søknaden må det også legge ved kart, der hogstområdet og utdriftstrasé er tydelig avmerket.

Godkjent hogstsøknad gitt av landbrukskontoret er gyldig i inntil 2 år. 

Oversikt over godkjente søknader

Her finner du en oversikt over søknader som landbrukskontoret har godkjent

Fornyelse av gammel søknad

Landbrukskontoret behandler alle søknader som nye hogstsøknader. Det betyr at denne søknaden også skal sendes på eget skjema fastsatt av landbruksdirektoratet.

Den gamle og godkjente hogstsøknaden er ikke ubetydelig, og skal sendes med som vedlegg til søknaden. Den vil styrke fornyelsen av hogstsøknaden.

Befaring

Landbrukskontoret prøver å befare alle søkte hogster før vi fatter vedtak. RKL avtaler befaring etter at søknad er mottatt med den som er ansvarlig for skogsdriften. Vi vil også oppfordre du som grunneier også til å delta.

Foryngelsesplikt

Skogeier skal jfr. skogbruksloven sørge for tilfredsstillende foryngelse etter hogst. Oftest foregår dette ved planting av ny skog. Planting bør foregå så raskt som mulig etter hogst. Mye av den by- og jordbruksnære skogen kjennetegnes med høy produksjonsevne, og derfor vil lauv og annet konkurrerende vegetasjon raskt etablere seg på hogstflaten.

Skogeier står fritt til å omdisponere arealet etter hogst til beite. Foryngelsesplikten faller bort om beitetrykket er reelt. Les mer om dette på Landbruksdirektoratets veileder.

Skogandelslag og tømmerkjøpere

Organisering og ansvarlige for skogsdriften på din skogeiendom er vanlig  gjennom skogandelslagene eller tømmerkjøperne. Disse er også PEFC-sertifiserte, som er et krav for å omsette tømmer på markedet i Norge. De vil også kunne bistå med hjelp og rådgivning, og hjelper deg med blant annet å skaffe planter, plantearbeid, ungskogpleie, skogbruksplan osv.

Aktuelle skogandelslag og tømmerkjøpere

Frivillig vern

Frivillig vern av skog går ut på at skogeier tilbyr skogareal for vern. Dersom området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det kan vernes, og vernemyndighetene takker ja til tilbudet, kan området vernes som naturreservat etter naturmangfoldloven §37.

Les mer om ordningen om frivillig vern.