Spesielle miljøtiltak i jordbruket og drenering 2024

Spesielle miljøtiltak i jordbruket, SMIL-tilskudd gjelder tiltak som reduserer forurensningen fra jordbruket og fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap. Disse er miljøtiltak ut over det som forventes av vanlig jordbruksdrift.

Tilskudd til drenering gjelder grøfting av tidligere grøftet jordbruksareal og planerte arealer.

I vår Veileder SMIL og drenering 2024 (PDF, 477 kB) kan du lese om tilskuddsordningene, prioriterte tiltak, vilkår og tilskuddssatser og veiledende satser for å lage eget kostnadsoverslag.

Søknadene sendes digitalt via Altinn innen 15.03.2024: 
Her er lenkene til SMIL-søknad og dreneringssøknad i Altinn. 

Landbruksdirektoratet har laget en Instruksjonsfilm for søker som viser steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles.

Dersom du opplever tekniske problemer med søknadskjemaet , ta kontakt med support@landbruksdirektoratet.no

Før du starter å fylle ut den elektroniske søknaden er det greit å ha en del opplysninger og dokumenter tilgjengelig

Opplysninger som etterspørres i søknadskjemaet

Prosjektbeskrivelse

 • Hva har du tenkt å gjøre?
 • Beskriv området og tilstanden til bygningen/ arealet el. hvor tiltaket skal gjennomføres
 • Beskriv omfang av og formålet med tiltaket
 • Hvordan skal tiltaket gjennomføres (arbeidsmetoder, materialer etc.)?
 • Hvem skal utføre tiltaket?
 • Begrunn hvordan dette spesielle miljøtiltaket vil fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og/eller redusere forurensingen
 • Beskriv nåværende bruk og hva du har tenkt å bruke objektet/arealet til etter at tiltaket er fullført

Kostnadsoverslaget skal omfatte de totale kostnadene for tiltaket som det søkes om tilskudd til.  Dette kan være både materialkostnader, kjøp av tjenester og arbeid. Oppgi beløp eksl. mva. dersom foretaket ditt er fradragsberettiget mva.  Øvrige virksomheter skal oppgi beløp inkl. mva.

Dersom du har fått et detaljert pristilbud fra eks. håndverker eller entreprenør kan dette legges med som vedlegg.

finansieringsplanen skal du oppgi hvordan du har tenkt å finansiere tiltaket du søker om å gjennomføre. Du må oppgi hvor mye du har tenkt å søke i SMIL- tilskudd. Du må oppgi om du har egenandel: egenkapital eller har du tenkt å utføre noe arbeid selv (ved egeninnsats oppgi sats/antall timer). Du må også oppgi om du har søkt eller mottatt annen finansiering til dette tiltaket fra andre finansieringskilder (eks fra Kulturminnefondet, Sparebankstiftelsen, tilskudd til drenering el.).

Vedlegg

 • Kart som viser arealet/objektets beliggenhet, der tiltaket skal gjennomføres er obligatorisk.
 • Bilder som forteller noe om tilstanden til arealet/bygningen/objekter før tiltaket settes i gang
 • Arbeidstegninger som beskriver materialer og metoder og bilder av objektet/arealet
 • Skriftlig godkjenning fra grunneier dersom du selv ikke er eier av eiendommen der tiltaket skal gjennomføres
 • Skriftlig avtale om gjennomføring av fellestiltak med flere andre aktører
 • Gjødslingsplan der dette er pålagt
 • Plantevernjournal  der dette er pålagt
 • Uttalelser fra fagfolk som anbefaler tiltaket
 • Skjøtselsplaner og tilstandsregistreringer
 • Bekreftelse fra andre finansieringskilder