Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis ordning med tilskudd til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. Tilskuddene skal gi en målretting og stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket.

Miljøtiltakene er delt inn i følgende hovedkategorier:

  • Redusere avrenning til vassdrag og kyst

  • Ivareta landbrukets kulturlandskap

  • Biologisk mangfold

  • Kulturmiljøer og kulturminner

  • Redusere utslipp til luft

  • Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler

  • Tilskudd til miljøavtale og klimarådgiving  

Søknadsfristen er 15. oktober.

Søknad om RMP-tilskudd kan sendes elektronisk via Altinn allerede fra 15. september. Fra søknad i Altinn kommer du direkte videre til kartløsning fra NIBIO, hvor alle tiltakene legges inn i kart. 

En fullstendig oversikt over RMP, med søknadsskjema, forskrift, satser og navn på ordninger finnes hos Statsforvalteren Oslo og Viken – landbruksavdelingen.