Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis ordning med tilskudd til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. Tilskuddene skal gi en målretting og stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket.

Miljøtiltakene er delt inn i følgende hovedkategorier:

Redusere avrenning til vassdrag og kyst

Ivareta landbrukets kulturlandskap

Biologisk mangfold

Kulturmiljøer og kulturminner

Redusere utslipp til luft

Redusert bruk av kjemiske plantevernmidler

Tilskudd til miljøavtale og klimarådgiving  

Søknadsfristen er 15. oktober.

Bilde av jorde med en bondegård i bakgrunnen - Klikk for stort bilde

Søknad om RMP-tilskudd kan sendes elektronisk via Altinn allerede fra 15. september. Fra søknad i Altinn kommer du direkte videre til kartløsning fra NIBIO, hvor alle tiltakene legges inn i kart. 

En fullstendig oversikt over RMP, med søknadsskjema, forskrift, satser og navn på ordninger finnes hos Statsforvalteren Oslo og Viken – landbruksavdelingen.