Regionale miljøkrav

Forskrift om nye regionale miljøkrav for jordbruket i Oslo og Viken trer i kraft 1. januar 2023. 

Det meste av jordbruksarealet i Lørenskog, Oslo og Rælingen vil få regionale miljøkrav.

Grasdekt sone mot vassdrag - Klikk for stort bildeÅker med ingen jordarbeiding og grasdekt sone mot bekk Ida Frantzen Gjersem

De regionale miljøkravene setter restriksjoner på hvilke arealer som kan jordarbeides på høsten, og krav til buffersone langs vassdrag.

Det er to ulike nivåer for miljøkrav, med miljøkravsone 1 og 2. Det meste av jordbruksarealet i Lørenskog og alt jordbruksareal i Rælingen er innenfor miljøkravsone 2. I Oslo vil det meste av jordbruksareal være innenfor miljøkravsone 1.

Her er kart fra Statsforvalteren over områder som er omfattet av miljøkravsone 1 og 2. 

Nye miljøkrav
Krav Miljøkravsone 1 Miljøkravsone 2
1 Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp. Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp.
2 Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke. Ved lett høstharving er det tilstrekkelig med minst 6 meter stubb i dråget. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke.
3 Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord.
4 Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone.
5 Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september.
6 Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd fangvekst eller direktesådd høstkorn. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn eller høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Arealer som båndlegges av krav 2, 3, 4 og 5 inngår i 60 % av foretakets fulldyrkede areal.