Produksjonstilskudd og avløsertilskudd ved ferie og fritid

Produksjonstilskudd er en fellesbetegnelse for en rekke tilskuddsordninger som foretak som driver vanlig jordbruksproduksjon kan søke på. Søknadsfrist for del 1 er 15. mars og søknadsfrist for del 2 er 15. oktober.

Kornåker med bondegård i bakgrunn - Klikk for stort bilde

Alle som søker om produksjonstilskudd, oppfordres til å levere søknaden elektronisk via Altinn. For mer informasjon og veiledning se nettsiden til landbruksdirektoratet.

For å være berettiget å søke produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid må foretaket fylle visse vilkår:

 • være registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund innen søknadsfristen (dvs. ha organisasjonsnummer)
 • drive vanlig jordbruksproduksjon på én eller flere landbrukseiendommer

Foretaket må disponere de dyra og de arealene det søker tilskudd for. Alt areal skal som hovedregel høstes eller avbeites minst én gang i løpet av vekstsesongen for å være berettiget tilskudd.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i mars?

I søknaden med søknadsfrist 15. mars, skal du registrere antall husdyr du disponerer 1. mars. Registreringen du gjør gir grunnlag for utmåling av husdyrtilskudd, tilskudd til økologisk husdyrproduksjon, driftstilskudd til melkeproduksjon og til spesialisert kjøttfeproduksjon. I tillegg tas dyretallet per 1. mars med i grunnlag for avløsertilskudd og tilskudd for grovfôrareal, som har søknadsfrist 15. oktober.

Hva er det du skal registrere og søke tilskudd for i oktober?

tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

 • husdyrtilskudd (unntatt ammegeit og sau)
 • tilskudd til økologisk areal og husdyr
 • tilskudd for bevaringsverdige husdyrraser
 • distriktstilskudd frukt, bær og grønt for kvantum
 • areal- og kulturlandskapstilskudd
 • tilskudd til dyr på beite
 • tilskudd til dyr på utmarksbeite
 • driftstilskudd til melkeproduksjon
 • driftstilskudd til spesialisert kjøttfeproduksjon
 • tilskudd til små og mellomstore melkebruk

Ta kontakt med landbrukskontoret hvis du har spørsmål til søknad om produksjonstilskudd.