Erstatning for avlingssvikt

Det kan gis erstatning for avlingssvikt forårsaket av klimatiske forhold som det ikke har vært mulig å sikre seg mot. Søknadsfrist for innsending av erstatningssøknad er 31. oktober det året skaden oppsto, men skaden skal på forhånd være meldt til kommunen så snart en blir klar over at skade er skjedd.

Kornåker - Klikk for stort bilde

Erstatning kan gis når avling i skadeåret er mindre enn 70 % av vekstgruppens gjennomsnittsavling, og skaden er forårsaket av klimatiske forhold. Gjennomsnittsavling beregnes som hovedregel ut fra foregående fem år.

  • Klimatiske forhold er blant annet vanskelige vekst- og innhøstingsforhold som tørke, store nedbørsmengder og frost.
  • Skader forårsaket av sykdommer, skadedyr og ugras dekkes ikke.
  • Kvalitetstap dekkes ikke, med unntak av vekstgruppene frukt og bær.

Vilkår for å søke erstatning er at det er meldt fra til kommunen så snart du blir klar over at skade er skjedd. Melding sendes elektronisk gjennom Altinn. Kravet er til for at kommunen skal ha mulighet for kontroll av skadeårsak. Det er også en tapsbegrensningsplikt, og for at erstatning skal kunne gis må prinsipper om god agronomi være fulgt, eksempelvis: Vekst og sort tilpasset normale klimatiske forhold, god drenering av areal, avlingen må høstes.

Erstatning kan søkes via Altinn, elektronisk søknad har fordeler både for gårdbruker og forvaltning siden mange opplysninger kan hentes inn automatisk og blir maskinelt kontrollert ved innsending. Mer informasjon om ordningen finner du på nettsidene til landbruksdirektoratet.