Bruk av avløpsslam

Den som planlegger å ta i mot og bruke avløpsslam må sende melding til kommunen senest 2 uker før første levering.

Benytt meldeskjema om bruk av ublandet avløpsslam (DOC, 66 kB). Vedlagt meldingen skal det være et kart med avmerking av hvor slammet skal lagres og spres og en varedeklarasjon fra slamleverandør for kvalitetsklasse på slammet.

Bestemmelser om lagring og bruk av avløpsslam finnes i forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav.

Krav til spredning

  • Bruk av avløpsslam på landbruksarealer skal inngå i gjødslingsplanen for den aktuelle eiendommen. 
  • Spredning kan skje i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre avløpsslam på snødekket eller fossen mark. 
  • Avløpsslam skal moldes ned straks og seinest 18 timer etter spredning.
  • Avløpsslam kan ikke spres på areal der det dyrkes grønnsaker (herunder konserveserter og bønner), poteter, bær eller frukt.  
  • Der slam er spredt kan det først dyrkes slike vekster minimum tre år etter siste sprededato.
  • Slam må ikke spres på eng eller brukes i gartnerier.

Krav til lagring

Lagring må ikke skje på flomutsatte områder eller så nær vassdrag at det medfører fare for forurensning