Tilskudd til avløsning ved sykdom

Formålet med avløsertilskudd ved sykdom er å medvirke til å dekke kostnader til avløsning i jordbruket når en som har næringsinntekt fra foretaket er syk, og ikke kan delta i arbeidet.

Det kan gis tilskudd til avløsning ved sykdom, dødsfall, svangerskap og fødsel. Det kan også gis tilskudd ved følge av syke barn til sykehus/spesialist, eller dersom barnet har en kronisk sykdom. Søker må ha næringsinntekt fra jordbruk/gartneri fra foretaket for å være berettiget tilskudd til avløsning. Tilskuddet kan gis til foretak med husdyrproduksjon eller helårs veksthusproduksjon. For foretak med planteproduksjon eller honningproduksjon kan tilskudd gis til avløsning i onnetida 15. april til 1. oktober.

Søknad sendes kommunen gjennom elektronisk løsning med innlogging via Altinn. Søknaden må være sendt senest ett år etter siste dag i søknadsperioden som gir rett til tilskudd. Sammen med søknadsskjemaet, må følgende dokumentasjon sendes:

  • Næringsinntekt (positiv eller negativ) fra foretakets jordbruksvirksomhet i form av godkjent ligning for de siste 2 årene,
  • Dokumentasjon på utbetalt lønn, feriepenger, skatt og arbeidsgiveravgift,
  • Sykemelding,
  • Eventuelt utbetalt sykepenger fra NAV.