Konsesjonsloven

Konsesjonsloven angir bestemmelser for leieavtaler og for omsatte eiendommer. For å få tinglyst eiendomsoverdragelser, skal en avklare konsesjonsforholdet.

Konsesjonsloven angir bestemmelser for leieavtaler og for omsatte eiendommer. For å få tinglyst eiendomsoverdragelser, skal en avklare konsesjonsforholdet. Det er en frist på fire uker for å søke om konsesjon.

Du søker om konsesjon til den kommunen der eiendommen ligger i et skjema. Det er kommunen som avgjør alle konsesjonssøknader. Fylkesmannen er klageinstans. Når søknaden gjelder en landbrukseiendom, skal det blant annet bli lagt vekt på prisen på eiendommen og om erververen er skikket til å drive eiendommen. For skogeiendommer uten jordbruk skal det ikke gis noen prisvurdering. Det kan settes vilkår i konsesjonssaker. Konsesjonsgrensa er på 35 dekar dyrka mark eller 100 dekar skog når eiendommer bebygd.

Søknad om konsesjon er gebyrbelagt etter en gebyrforskrift med inntil kr 5000,-.

En rekke eiendommer er konsesjonsfrie. Da må skjema for egenerklæring om konsesjonsfrihet nyttes. For landbrukseiendommer vil det være boplikt innen ett år. En må søke om fritak for boplikt gjennom en egen konsesjonssøknad.

Skjema for konsesjonssøknad og orientering om konsesjonsloven fås hos landbruksdirektoratet.