Jordlova

Jordlova er sentral i all forvaltning i kommuneplanens LNF-område. Dette gjelder fradeling etter § 12, omdisponering etter § 9 og oppfølging av driveplikt etter § 8. Kommunen avgjør alle saker om deling og omdisponering.

§ 9 i jordlova gir forbud mot bruk av dyrka jord til formål som ikke tar sikte på jordbruksproduksjon. Formålet med forbudet mot omdisponering er å verne produktive arealer og jordsmonnet. Det grunnleggende formålet med bestemmelsen er jordvern, det vil si å sikre matproduserende areal .

§ 12 i jordlova sier at deling av eiendom som er nytta eller kan nyttes til jordbruk eller skogbruk må godkjennes av departementet. Formålet med delingsbestemmelsen er å sikre og samle ressursene som grunnlag for landbruksdrift for nåværende og fremtidige eiere.

Det er ikke egne søknadsskjema for fradelingssaker og omdisponeringssaker. Søknaden må begrunnes, angi størrelse på tiltaket og medfølge et kart M 1:5000. Saker som gjelder fradeling og omdisponering må også omsøkes etter Plan- og bygningsloven. Begge lovverk kan omsøkes samtidig eller separat. Fradelingssøknader etter jordloven er gebyrbelagt på inntil kr 2000,-.

Se Jordlova på lovdata.