Gårdskart

Gårdskart på internett fra NIBIO gir kart og oversikt over arealressurser med arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle, og krever ikke innlogging.

Tjenesten henter informasjon om hvilke gårds- og bruksnr som inngår i en landbrukseiendom direkte fra Landbruksregisteret (landbruksdirektoratet) og eiendomsgrenser direkte fra Matrikkelen (kommunene og Statens kartverk). Markslagskart (AR5) hentes fra NIBIOs base.

Det er arealtallene i gårdskart som skal danne grunnlag for utmåling av produksjonstilskudd. Oppdatering av kartgrunnlaget pågår kontinuerlig, dersom du oppdager feil i markslagskartet ta kontakt med landbrukskontoret.