Bakkeplanering og terrengendring

Med bakkeplanering menes å gjøre brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket areal mer egnet for maskinell jordbruksdrift. Du må søke tillatelse til all planering med et omfang på mer enn 1 dekar.

Før du setter i gang med å planlegge planering må du skal du sende inn en forenklet søknad til kommunen. Den forenklede søknaden skal inneholde:

  • kart som viser hvilke områder som vil bli omfattet av planeringen
  • viktige natur og terrenginngrep
  • bekkelukkinger og annet skal merkes av på kartet

Kommunen avgjør på bakgrunn av den forenklede søknaden om planeringen krever tillatelse etter forskriften.

Terrengendring kan være søknadsplikt etter flere lovverk

Tiltak med bakkeplanering medfører ofte terrengendringer, og dette kan være søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. Det kan også være bestemmelser i kommuneplanen som gir begrensninger for hva slags tiltak som kan utføres.

Medfører tiltaket at dyrkede arealer tas i bruk til andre formål enn jordbruk, permanent eller midlertidig, må det også gis tillatelse til omdisponering etter jordloven.

Hvis bakkeplaneringen medfører nydyrking med opparbeiding av ny dyrket mark kan tiltaket være søknadspliktig etter nydyrkingsforskriften.

Aktuelt regelverk og nyttige lenker