Planlegg miljøtiltak før våronna for å overholde miljøkrav

Forskrift om regionale miljøkrav som gjelder fra og med 2023 har krav til hvordan jordbruksareal kan drives for å sikre miljøforsvarlig drift. Noen av miljøkravene kan medføre at du må anlegge grasdekte soner i dråg og langs vassdrag.

Grasdekt sone mot vassdrag - Klikk for stort bildeGrasdekt buffersone mot vassdrag Ida Frantzen Gjersem

Merk deg at det nå skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord. Du kan overholde kravet enten med varig vegetasjon (eng, busker, trær) eller med areal i stubb med minst 20 meter bredde. Buffersonen kommer i tillegg til kravet om 2 meter som uansett ikke skal jordarbeides.

Dersom du har erosjonsutsatte dråg kan disse ikke jordarbeides. Om du skal jordarbeide areal som grenser mot dråget må det være minst 6 meter permanent grasdekke i dråg.

Under er tabell med oversikt over alle miljøkravene som gjelder:

Nye miljøkrav
Krav Miljøkravsone 1 Miljøkravsone 2
1 Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp. Det skal ikke jordarbeides nærmere enn to meter fra nedløpskummer for overflatevann og grøfteutløp.
2 Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke. Ved lett høstharving er det tilstrekkelig med minst 6 meter stubb i dråget. Erosjonsutsatte dråg skal ikke jordarbeides om høsten. Ved jordarbeiding på arealet som drenerer til/heller mot dråget, skal drågene ha minst 6 meter permanent grasdekke.
3 Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord. Det skal være buffersone langs alle vassdrag som mottar avrenning fra fulldyrka jord.
4 Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone. Flomutsatte arealer skal ikke jordarbeides om høsten. På flomutsatte arealer der flom medfører erosjon skal det være 6 meter varig vegetasjon i tillegg til 2 meter vegetasjonssone.
5 Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Fulldyrka mark med stor eller svært stor erosjonsrisiko (erosjonsrisikoklasse 3 og 4) skal ikke jordarbeides om høsten. Lett høstharving til høstkorn eller høstoljevekster tillates likevel på arealer som ikke er omfattet av miljøkrav 2, 3 og 4. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september.
6 Minst 60 % av foretakets fulldyrkede areal skal overvintre med plantedekke tilsvarende stubb, gras, direktesådd fangvekst eller direktesådd høstkorn. Lett høstharving tillates likevel til høstkorn eller høstoljevekster. For å sikre god etablering av høstvekster må de sås senest innen 20. september. Arealer som båndlegges av krav 2, 3, 4 og 5 inngår i 60 % av foretakets fulldyrkede areal.

Dersom du ønsker mer informasjon om regionale miljøkrav ta kontakt med Regionkontor landbruk. Du kan også lese mer om miljøkravene hos Statsforvalteren i Oslo og Viken.