Gjenåpning av kulturlandskap på Nordre Tangen gård

Sammen med grunneiere på Nordre Tangen gård i Sørkedalen og Bogstad gård har landbrukskontoret tatt initiativ til et prosjekt som har som mål å vitalisere kulturlandskapet på et gammelt beite. Arealet trues av gjengroing, men med hjelp av kystgeiter fra Bogstad Gård, en sjelden gammelnorsk geiterase, skal området bli beitet og gjenåpnet av 53 geiter i løpet av sommer- og høstsesongen.

Gjengroing, mangel på beitedyr og arealbruksendringer er et økende problem som truer kulturlandskap over hele Norge. Prosjektet ved Nordre Tangen gård har som mål å vitalisere og gjenåpne kulturlandskapet. Grunneier Eli Melhus har daglig tilsyn til geitene fra Bogstad, og skal selv få egne sauer til høsten. Saueflokken skal beite på Nordre Tangen i årene som kommer og vil bidra til å holde kulturlandskapet i hevd.

Geiter og kje på beite.  - Klikk for stort bildeI august kom det 53 geiter til Nordre Tangen gård. De beiter effektivt bort busker og trær, og vil gjøre et viktig arbeid under gjenåpningen av beitet. Amalie Svendsen

I kulturlandskapet finner man spor etter tradisjonelle driftsformer. Mange steder finnes det kulturminner, og kulturlandskapet er en del av vår felles historie og kulturarv. Kulturlandskapet inneholder en rekke arter som har behov for at landskapet vedlikeholdes etter gamle driftsmetoder som beiting og slått for at de skal overleve. Når landskaper gror igjen mister vi ikke bare synlige spor av kulturarven i landskapet, men viktige økosystemer og sårbare arter sammen med dem. Prosjektet ved Nordre Tangen gård fremmer kulturlandskapet og lager en livlinje for flere kulturbetingede arter.

Landbrukskontoret var på en hyggelig befaring hos Nordre Tangen gård i midten av august. Vi fikk hilse på geitene, og Eli Melhus delte positive erfaringer fra å ha flokken på beite hos seg. Vi kunne i tillegg se at geitene hadde spist godt av trær og busker i løpet av den korte tiden de hadde vært der. De beitet også på rødhyll som er en uønsket tresort det i utgangspunktet er vanskelig å bli kvitt. I tillegg til å spise på det grønne lauvverket på trærne gnager geitene av bark fra stammene. Dette ligner skjøtselmetoden ringbarking som stopper vann- og næringstransporten fra rotsystemet opp til treets krone. Treet vil på sikt tørke ut og dø. Når geitene er ferdige med å beite på Nordre Tangen vil det være behov for å rydde bort gjenværende trær manuelt. Etter gjenåpningen skal Eli Melhus få egne sauer som skal vedlikeholde kulturlandskapet og beitene på gården åpne.

Geit spiser fra trekronen på et lite bjørketre. - Klikk for stort bildeGeitene er aktive dyr som både klatrer og hopper høyt, og de har ikke problemer med å nå opp til bladverket på mindre trær. Ofte gnager de også av barken rundt stammen av trær på beitet som gradvis dreper treet. Amalie Svendsen

Man kan si mye positivt om kulturlandskapspleie, men prosjektet står likevel overfor utfordringer knyttet til uheldig interaksjon mellom hundeeiere og beitedyr. Hunder som går løse, både innenfor og utenfor båndtvangsperioden, representerer en betydelig trussel mot dyrevelferden blant beitedyr. Mange gårdbrukere opplever at beitedyrene blir både skadet og drept av løse hunder. Vi minner derfor om å vise hensyn til beitedyr og dyreeiere ved å opptre aktsomt rundt beitedyrene også utenfor båndtvangperioden.

 

 

Mer om kystgeitene fra Bogstad gård: Hva er spesielt med kystgeiter?
Kystgeitene er fantastiske pionerbeitere, og egner seg for skjøtsel der områder er i ferd med å gro igjen med busker og trær. Kystgeiter er en gammel norsk geiterase, som er dokumentert med utegangerdrift siden før 1700-tallet. Kystgeita har ikke blitt brukt til melkeproduksjon, og kastrerte bukker på 2- 5 år er det tradisjonelle slaktedyret av rasen. Geiter er nysgjerrige og svært mobile så de fordrer gode gjerder. Geitene ved Bogstad gård er en del et prosjekt som ønsker bevaring av kystgeit og skjøtsel av kulturlandskapet. Prosjektet ivaretar tradisjonen for utegang, og dyrene beiter gjerne i kystnære strøk.

Kystgeit fra Bogstad gård på beite hos Nordre Tangen Gård.  - Klikk for stort bildeKystgeit fra Bogstad på beite hos Nordre Tangen gård. Amalie Svendsen

Kan kystgeit være noe for deg?
Bogstad gård søker nye samarbeidspartnere i prosjektet for bevaring av kystgeita og skjøtsel av kulturlandskapet i Oslo eller rundt Oslofjorden. De selger minimum en flokk på fem geiter, hvor hver morlinje fra den opprinnelige familien er representert. De som skal bli med i prosjektet må slutte opp om avlsplanen som er fastlagt i samarbeidet, og dokumentere dyrehelsen slik som Bogstad gård gjør.

 

 

Ta kontakt med formidler på Bogstad gård dersom du er interessert:
Jonas Løvaas Gjerstad, telefon: 479 00 996

For mer informasjon: http://kystgeitaioslo.no/

Artikkel om beiteprosjektet i Akersposten: https://www.akersposten.no/en-landskapsarkitekt-en-gardbruker-og-52-hardtarbeidende-sjarmorer-er-alt-som-skal-til/s/5-142-126460