Anders og Tone fra Blankvannsbråten fikk Kulturlandskapsprisen for 2023

Byråden for miljø og samferdsel Marit Vea delte ut kulturlandskapsprisen for 2023 til Anders Håan og Tone Ravndal, på Rådhuset i Oslo den 27. november.

Byråden delte ut kulturlandskapsprisen foran inviterte gjester fra Oslo kommune, Statsforvalteren, Norsk Botanisk Forening og grunneieren Carl Otto Løvenskiold. Landbrukssjefen Knut Samseth holdt en tale og overrakte vandreprisen.

Fra utdelingen av kulturlandskapsprisen for 2023 Ana Nilsen

Prisvinnerne tok imot prisen for deres betydelige innsats for å bevare og synliggjøre kulturlandskapet på Blankvannsbråten, samt for deres engasjement og interesse for slåttemarker og blomsterenger. Kulturlandskapsprisen har som formål å anerkjenne og belønne en spesiell innsats for kulturlandskapet i Oslo, Lørenskog og Rælingen. Den består av et diplom, 20 000 kr og en vandrepris. 

Utdrag fra juryens begrunnelse:
1. Bevaring og synliggjøring av kulturlandskapet: Prisvinnerne har gjort en betydelig innsats for å bevare og synliggjøre kulturlandskapet på Blankvannsbråten. Gjennom skjøtsel av arealene har de sørget for at kulturlandskapet har blitt vedlikeholdt og bevart over lang tid. Dette bidrar til å sikre at kulturlandskapets historiske og kulturelle verdi fortsatt kan oppleves og nytes. Blankvannsbråten er en av de fire husmannsplassene i det utvalgte kulturlandskap Nordmarksplasser. Blankvannsbråten er et godt eksempel på en skogsplass med tun, innmark og slåtteareal, som det var mange av i tidligere tider.
2.  Bevaring av artsmangfold: Prisvinnerne har i mer enn 25 år jobbet for å bevare og styrke artsmangfoldet på Blankvannsbråten. Skjøtsel av arealene og høsting av frø på riktig tidspunkt har skapt et variert og rikt naturmiljø som gleder både turgåere og planteinteresserte. 
3. Samarbeid med grunneieren: Samarbeidet med grunneier Carl Otto Løvenskiold har blitt avgjørende for å oppnå gode resultater i bevaringen av kulturlandskapet. Det startet med å slå et lite område nedenfor gamlestua i 1998. Området ble utvidet i 2009, da det ble hogd løvtrær i området som la grunnlaget for det åpne landskapet som er i dag. Dette samarbeidet skaper en solid forankring og engasjement rundt bevaringsarbeidet, og viser at både grunneier og forpakter tror og håper på at dette kan sikre kulturlandskapet for fremtiden.
4. Formidling av kunnskap: Norsk botanisk forening har gjennom mange år arrangert slåttekurs på Nordmarksplassene, og prisvinnerne har vært vertskap til mange av disse samlingene på Blankvannsbråten. Slåttekurset gir en innføring i skjøtsel av slåttemarker, botanikk og pollinerende insekter. Deltakerne kan prøve seg på praktisk slåttearbeid med ljå, lære å slipe eller hamre ljåen, delta i blomstervandringer, høre om kulturlandskapshistorien til Nordmarksplassene og hvordan man kan lage sin egen blomstereng for insekter.