Viltforvaltning i Lørenskog kommune og motorferdsel i utmark

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Viltforvaltning

Regionkontor landbruk har ansvar for viltforvaltningen i Lørenskog kommune og motorferdselen i utmarka. Viltforvaltningen gjelder hjortevilt, bever og gjess i Lørenskog kommune.

Med hjortevilt menes det elg, hjort og rådyr.

Fylkesmannen i Viken har forvaltningsansvar for rovvilt bl.a. ulv, gaupe, bjørn, jerv og kongeørn.

Kommunens myndighet:

Overordnede lover og forskrifter:

Viltloven

Lov om laksefisk og innlandsfisk

Forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forskrift om forvaltning av bever

Lakse- og innlandsfiskloven

Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven)

Lokale forskrifter i Lørenskog kommune:

Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Lørenskog kommune

Forskrift om jakt og fangst av bever, Lørenskog kommune

Forvaltningsmål for bever i Lørenskog kommune

Forskrift om ekstraordinær båndtvang for hund, Lørenskog kommune

Aktuelle lokale planer:

Handlingsplan for forvaltning av gjess i Lørenskog 2014-2022

Kontakt:

Ana Nilsen ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no