Tildelte UKL-midler for 2021

Statsforvalteren i Oslo og Viken hat tildelt 550 000 kr til UKL-Sørkedalen og
500 000 kr til UKL-Nordmarksplasser i 2021. Alle midlene utlyses. Det er ønskelig å avsette midler til fellestiltak.

Hvem kan søke?

 • Grunneiere og drivere innenfor UKL-Nordmarksplasser og UKL-Sørkedalen i Oslo kommune
 • Organisasjoner
 • Kommunen og andre som bidrar til å nå målene i forvaltningsplanene og skjøtselsplanene

Søknadskjema

 • Søknaden sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. Klikk her for UKL-søknadskjema
 • Det skal sendes inn en søknad per tiltak, og du kan sende inn flere søknader.
 • Du kan søke om tilskudd til flerårig tiltak (engangstiltak), tilskudd til årlig tiltak (drift/skjøtselstiltak) på enkelteiendom, eller tilskudd til fellestiltak.
 • Søknadsfristen er 15. mars 2021

Hva kan du søke tilskudd til?

Tiltaket skal være i samsvar med forskriften, forvaltningsplanen og/eller skjøtselsplanene. Eksempler på tiltak:

 • restaurering og skjøtsel av arealer
 • gjenåpning av kulturlandskapet
 • istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av bevaringsverdige bygninger og andre kulturminner
 • nødvendig planlegging av tiltak
 • formidling
 • kartlegging og dokumentasjon av landskapsverdier
 • kartlegging og dokumentasjons av behov for skjøtsel og sikring av natur- og kulturverdier
 • tilrettelegging for ferdsel
 • andre tiltak som fremmer formålet med ordningen

I retningslinjer Utvalgte kulturlandskap i Oslo 2021 finner du informasjon om tiltak som blir prioritert, veiledende satser og saksbehandlingsrutiner.