Tilskudd til tettere planter også i år.

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Ordningen med tilskudd til tettere planting ble innført i 2016, og blir videreført i år.

Ved nyplanting gis det 80 % tilskudd til skogeier for inntil 50 planter/daa som plantes utover et fastsatt, bonitetsavhengig minimumsantall. Men det gis tilskudd også til suppleringsplanting. Frist for å levere søknaden til kommunen er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting. Dersom totalrammen for tilskuddet blir for liten til å dekke alle innkomne søknader ved siste søknadsfrist, kan tilskuddet bli avkortet.

For mer informasjon, og oversikt over minimum utplantingstall, se Fylkesmannens nettside her.