Skogtilskudd

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Her er en oversikt over tilskuddsordningene du som skogeier i kommunene Lørenskog, Oslo og Rælingen kan søke på. Tilskudd skal stimulere til et aktivt og bærekraftig skogbruk, øke verdiskapningen, fungere som klimatiltak, og bevare og utvikle miljøverdier. 


Ungskogpleie – Foto Gunnhild Søgaard, NBIO


Klimatiltak, tettere planting og gjødsling

Nasjonalt bevilges det tilskudd til tiltak i skogbruket rettet mot klima. I 2020 viderefører Landbruksdirektoratet tilskudd til tettere planting, suppleringsplatning og gjødsling i skog som klimatiltak:

Tettere planting – inntil 60 % tilskudd

Formålet er å øke antall planter ved foryngelse, for å bidra til optimal produksjonsevne i skogbestandet med tanke på binding av CO2.

Tilskuddet skal dekke inntil 60 % av kostnaden for inntil 50 planter mer enn det minimums bonitetsavhengige plantetallet. F.eks. skal det minst plantes 200 trær/ daa på G20-bonitet, og det vil gis tilskudd for å dekke kostnaden for ytterligere planter over dette tallet, inntil 250 trær/ daa. Les mer på Landbruksdirektoratet.

Frist er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Suppleringsplanting – inntil 20 % tilskudd

Formålet er å sikre at plantetettheten er tilfredsstillende etter mortalitet fra nyplantingen, slik at skogen kan produsere optimalt og binde CO2, slik som ved tettere planting.

Tilskuddet dekker 20 % av suppleringskostnaden uavhengig av antall utsatte planter, men med fastsatt krav om minimums plantetetthet.

Frist er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Gjødsling av skog – inntil 40 % tilskudd

Formålet er å gi økt tilvekst i skog gjennom gjødsling, for å gi økt CO2-fangst. Føringer for hvordan utføre gjødsling finner du hos Landbruksdirektoratet.

Frist er 15. september.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Tilskudd gis til nærings- og miljøtiltak i skogbruket for å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdiene i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Kommunen utarbeider tiltaksstrategier, og disponerer en årlig tilskuddsramme som blir tildelt av fylkesmannen.

Ungskogpleie – inntil 40 % tilskudd

Formålet er å sikre den fremtidige produksjonskogen gjennom aktiv skjøtsel, ved å selektere og rydde plass rundt framtidstrærne. God skjøtsel gir god skoghygiene, stormstabile bestand og gir bedre produksjon i skogbestandet.

Tilskuddet skal dekke inntil 40 % av kostnaden, med et tak på maksimalt tilskudd med 220 kr/daa. Utføres i hogstklasse 2, når hovedtreslaget er omtrent 1 – 5 meter høyt. Ungskogpleie skal skje før grunnflateveid middelhøyde etter inngrep er 8 meter. Lauvrydding går også under ungskogpleie, og det anbefales inntil to ungskogpleier på bedre boniteter.

Kommunen gir også tilskudd for ungskogpleie i lauvskog med inntil 60 %, der det forutsettes at lauvtrær av god kvalitet skal dominere i framtidsbestandet.

Stammekvisting – inntil 60 % tilskudd

Formålet er å stimulere til økt satsing på hovedsaklig lauvbestand, som krever en aktiv skjøtsel for å gi gode tømmerkvaliteter.

Markberedning – inntil 40 % tilskudd

Gjelder kun for flekkmarkberedning. Formålet er å øke vekst og overlevelse for både utplantet og naturlig foryngelse.

Skogsdrift med hest – inntil 300 kr/daa tilskudd

Formålet er å stimulere til alternative driftsformer, ved økt bruk av hest i skogbruket.

Støtte til skogdrift med hest påregnes ivaretatt gjennom tilskudd til førstegangstynning, men spesielle søknader kan vurderes ved omprioritering gjennom året eller som en tilskuddsramme for det påfølgende år.

Frist 15. november.

Skjøtsel av skog i kantsoner – inntil 15 kr/ løpemeter tilskudd

Formålet er å etablere stabile og funksjonelle kantsoner mot vann, vassdrag, innmark og bebygde områder. Tiltaket skal sørge for at det blir etablert glissen flersjiktet skog der lauvtrær dominerer. Kantsonen må minimum ha bredde på 10 meter, og vassdragene skal ha vannføring på minst 2 meters bredde.

Underskudd ved førstegangstynning – inntil 300 kr/daa tilskudd

Gjelder underskudd ved tynning med uttak av mer enn 3 m3 /daa.

Flere tilskuddsordninger

Nybygging og ombygging av skogsbilveier – inntil 40 % tilskudd

Formålet er å sikre gode og helhetlige transportløsninger for jord- og skogbruket. Det stilles flere krav og forutsetninger for bygging av vei, som du kan lese under landbruksvei på RKLs hjemmeside.

Per 2020 har ingen av RKLs kommuner fått tildelt tilskuddsmidler til veibygging, dette henger sammen med aktiviteten for veibygging de tidligere årene. Du kan likevel søke om tilskudd til veibygging, da det kan overføres midler.

Skogbruksplanlegging med miljøregistreringer (MiS)

Etter forskrift om tilskudd til skogbruksplanlegging med miljøregistrering, kan det gis tilskudd til utarbeiding av skogbruksplaner og ressursoversikter, samt registrering av skog- og miljøinformasjon i denne forbindelse.

For kommunene Lørenskog og Rælingen skal det utarbeides og takseres nye planer i perioden 2020 – 23. Les mer om skogbruksplaner og det påbegynte prosjektet under skogbruksplaner på RKLs hjemmeside.

Hvordan søke tilskudd

Vi anbefaler alle å søke elektronisk på skogfond. Du logger på gjennom Altinn, og vil gjøre saksbehandlingen mye raskere og enklere. Du kan også fylle ut og sende inn skjema fra Landbruksdirektoratet.

Alle tilskuddssøknader behandles og godkjennes av RKL.

Det meste av informasjon som skal registreres i søknaden finner du i din skogbruksplan. Ditt skogandelslag eller din tømmerkjøper vil kunne hjelpe deg med å føre ut søknaden, og RKL vil også hjelpe deg med søknader.

Skogfond

Tilskuddssøknader behandles som regel også samtidig med anmodninger om utbetaling fra skogfond. Se mer på RKLs hjemmesider om skogfond.