Tilskudd til drenering av jordbruksjord – elektronisk søknad fra 2019

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

God drenering er viktig blant annet for tidlig jordarbeiding, god vekst og utnyttelse av næringsstoffer, redusert jordpakking, fremkommelighet og gode høsteforhold. Formålet med tilskudd til drenering av jordbruksjord er å bedre kvaliteten på grøftene for å øke produktiviteten på arealene. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Det kan gis tilskudd både til systematisk grøfting og til usystematisk grøfting. For bakkeplanert areal er det ikke lenger krav til at arealet skal ha vært drenert tidligere, for andre områder gis det kun tilskudd til tidligere grøftet areal. Det kan ikke gis tilskudd til allerede påbegynte tiltak. Dersom kommunen eller søker vurderer at det er sannsynlig at det finnes automatisk fredete kulturminner i området som skal grøftes, skal søknaden oversendes kulturminnemyndighetene for vurdering.

Dreneringssatser for 2019:

  • kr. 2000 pr daa systematisk grøfting og
  • kr. 30 pr løpemeter usystematisk grøfting.

Søknadsfrist 15. mars 2019. Etter det behandles søknadene fortløpende og tilskuddet blir delt ut etter førstemann til mølla prinsippet.

Søknader skal fra og med 2019 sendes inn digitalt med innlogging via ID-portalen Altinn.