Foto: Ida Marie Gjersem

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

SMIL-ordningen gjelder lokale tilskudd til investeringstiltak i jordbrukslandskapet innenfor kulturlandskap og forurensning.  Søknadsfrist for våre 5 kommuner er 15. februar og 15. september hvert år.

Det mulig for eiere av landbrukseiendom, som ikke selv driver aktivt å søke om SMIL-midler, forutsatt at det drives en produksjon på eiendommen som er berettiget produksjonstilskudd i jordbruket.

SMIL-tilskudd går til investeringstiltak utover det som kan forventes av vanlig jordbruksdrift. Hovedprioritet er tilskudd til tiltak mot forurensning som hydrotekniske tiltak eller fangdammer, men det kan også gis tilskudd til kulturlandskapstiltak som inngjerding av innmarksbeite, ivareta biologisk mangfold, restaurering av kulturminner eller tilrettelegging for allmennheten. Landbrukets tiltaksstrategier gir prioritering for bruk av midler.

Det skal benyttes eget søknadsskjema for SMIL, med vedlagt kart og kostnadsoverslag til søknaden. Ta kontakt med landbrukskontoret for veiledning dersom du har spørsmål rundt ordningen eller utfylling av søknadsskjema.

For søknader om hydrotekniske tiltak og drenering anbefaler vi å se typetegninger.