Foto: Ida Marie Gjersem

Regionalt miljøprogram

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis ordning med tilskudd til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. Miljøtiltakene er delt inn i hovedkategoriene forurensningstiltak, kulturminner, kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold. Du kan søke fra 15. september, og søknadsfristen er 15. oktober.

Tilskuddene skal gi en målretting og stimulere til en økt miljøinnsats i jordbruket. I Oslo og Viken har tiltak for reduksjon av avrenning fra jordbruket til vassdrag høyeste prioritet, men det gis også tilskudd til en rekke kulturlandskapsordninger.

Søknad om RMP-tilskudd kan sendes elektronisk via Altinn allerede fra 15. september. Fra søknad i Altinn kommer du direkte videre til kartløsning fra NIBIO, hvor alle tiltakene legges inn i kart. En fullstendig oversikt over RMP, med søknadsskjema, forskrift, satser og navn på ordninger finnes hos Fylkesmannen Oslo og Viken – landbruksavdelingen, se informasjon på deres hjemmeside.

Stubbåker

Stubbåker og vegetasjonssone, Foto: Mark Engler