Foto: Jonas Løvaas Gjerstad

Portforbud for tamme fugler grunnet fugleinfluensa

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell

Det er påvist høypatogen fugleinfluensa i Norge, Sverige, Danmark og flere land i Europa. For å hindre smitte fra ville til tamme fugler har Mattilsynet innført portforbud for fjørfe i hele Norge. Et portforbud vil si at alle tamfugler skal være innendørs eller eventuelt under tak.

Portforbudet gjelder også for økologiske fjørfe. Økologiregelverket tillater å holde fjørfe inne eller under tak i en begrenset periode på grunn av slike restriksjoner. Dette påvirker derfor ikke økologigodkjenningen av virksomheter eller statusen på produkter.

Portforbudet vil opprettholdes så lenge det er et pågående utbrudd av fugleinfluensa i Norge, med usikker smittestatus i de aktuelle områdene. Det er et mål om at tiltakene skal oppheves så raskt som det er smittemessig forsvarlig.

Det er vanskelig å si hvor lenge dette vil vare. Men utfra at vi har påvisninger av fugleinfluensa nesten ukentlig, anbefalinger fra Veterinærinstituttet og situasjon og forvaltning i våre naboland, er det sannsynlig at portforbudet i hvert fall kan fortsette til etter at vårtrekket er over.

Fugleinfluensa påvist i Norge – hva betyr det for deg som har høner i hagen? 

Portforbudforskriften (Lovdata.no)

Om «Portforbudforskriften» for fjørfe

Smittesituasjonen vurderes fortløpende

Smittesituasjonen kan endre seg raskt og Mattilsynet gjør derfor fortløpende vurderinger av situasjonen.

Konsekvenser for fjørfehold: Forebyggende tiltak er svært viktig

Konsekvensene ved eventuell smitte fra villfugl til fjørfe kan være svært alvorlige for fjørfenæringen, hobbyfjørfehold og arbeidet med bevaring av våre nasjonale fjørferaser.

Veterinærinstituttet har, etter at fugleinfluensa ble påvist i Norge, vurdert risikoen for smitte av fugleinfluensa fra ville til tamme fugler. Risikoen for smitte fra villfugl og fra miljøet er høy for alle fjørfevirksomheter i høyrisikoområdene definert i Forskrift om høypatogen aviær influensa (Portforbudforskriften).

Det er nå svært viktig med smitteforebyggende tiltak. Fjørfeholdere har selv ansvar for å gjennomføre de smitteforebyggende tiltakene.

Du kan lese mer om relevante tiltak for næringsretta fjørfehold her.

Du som har høner i hagen kan også gjøre mye for å hindre smitte til fuglene dine, du kan lese mer om dette her.

Dersom smittesituasjonen endres, vil Mattilsynet vurdere å sette i gang ytterligere tiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Slike forebyggende tiltak kan settes i verk på kort varsel.

Lav smitterisiko for mennesker

Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og smitterisiko til mennesker vurderes som svært lav.

Husk likevel å unngå direkte fysisk kontakt med sjuke/og eller døde fugler, da disse f.eks. kan være smittet med Salmonella.