Ny forskrift om landbruksveier

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier m.m trådte i kraft 1. juli 2015. Veier som har landbruksvirksomhet som hovedformål behandles etter denne forskriften, øvrige veier etter plan- og bygningsloven.

Endringene er gjort blant annet for å gjøre forskriften enklere og tydeligere. De viktigste endringene er:

  • Enklere opprustning og punktutbedring av eksisterende skogsveier, som ikke innebærer heving til en bedre veiklasse, trenger ikke tillatelse av kommunen for å gjennomføres
  • Massetak kan betjene også tilgrensende landbruksveier
  • Enkle og midlertidige driftsveier som medfører mer enn ubetydelige terrenginngrep er søknadspliktig. Med ubetydelig terrenginngrep menes planering med omfang på inntil 150 m eller på areal inntil 450 m2 der fylling eller skjæring ikke fører til mer enn 1 m avvik fra opprinnelig terrengnivå og tiltaket ikke har vesentlig negativ innvirkning på miljøverdier.
  • Faren for flom, erosjon og løsmasseskred ved veitiltak skal vurderes og tas hensyn til.
  • Der det er aktuelt skal Jernbaneverket og/eller Statens Vegvesen gis anledning til å uttale seg.

Nytt søknadsskjema og mer informasjon finner du på Landbruksdirektoratets nettsider eller ved å kontakte kommunen.