UKL – utvalgte kulturlandskap

Utvalgte kulturlandskap i jordbruket (UKL) er et utvalg av Norges mest verdifulle kulturlandskap. Områdene er valgt ut fordi de har store biologiske og kulturhistoriske verdier. I Oslo kommune har vi to områder med status «utvalgt kulturlandskap».

Nydyrking

Ønsker du å dyrke opp nye arealer til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning.

Foto: Ida Marie Gjersem

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis ordning med tilskudd til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. Miljøtiltakene er delt inn i hovedkategoriene forurensningstiltak, kulturminner, kulturlandskapstiltak og biologisk mangfold. Du kan søke fra 15. september, og søknadsfristen er 15. oktober.

Næringsutvikling i landbruket

Det finnes en rekke muligheter med tjenester og virkemidler for utvikling av landbruksbedrifter og landbruksrelatert næringsutvikling. Regionkontor landbruk er førstelinjetjeneste for Innovasjon Norge for søknad om lån og tilskuddsmidler til næringsutvikling i tilknytning til tradisjonelt landbruk og til tilleggsnæring for gårdsbruk i våre kommuner.