Begrensninger på skogsdrift

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Begrensning på skogsdrift

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, Asker og Bærum brannvesen IKS og Oslo brann- og redningsetat og innfører begrensninger på skogsdrift på grunn av stor skogbrannfare.

Dette er begrensningene:

  • Unngå drift i sør- og vestvendte lier med mye lyngvegetasjon eller annet brennbart materiale
  • Unngå drift på tørre furukoller
  • Unngå drift i områder med blokkmark hvor det er stor fare for steinskjæring og gnister fra kjettinger/belter
  • Utvis ekstra stor oppmerksomhet ved håndtering av drivstoff/olje, bruk av sveiseapparater eller åpen ild
  • All ukontrollert ild skal meldes 110-sentralen umiddelbart
  • Drift i nord- og østvendte granlier, områder med dypt jordsmonn og i en del områder med god adkomst og god vanntilgang for brannslokking kan være gode alternativer
  • Drift må ha god adkomst for brannslokking og god tilgang på vann i nærheten
  • Det skal finnes vannvogn/spredevogn eller pumpe fra lokal vannkilde og tilstrekkelig slangekapasitet til å dekke området der hogsten pågår. Alternativt beredskapspakke med brannsmekke, vannkanne, vanndunk og hakke i tillegg til brannslukningsapparat.
  • Unngå drift ved frisk bris eller sterkere vind
  • Ikke forlat hogstområdet før minst en halv time etter at driften er avsluttet for dagen

 Begrensningene gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.