Foto: Ida Marie Gjersem

Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, Jordbruk

God drenering er viktig blant annet for tidlig jordarbeiding, god vekst og utnyttelse av næringsstoffer, redusert jordpakking, fremkommelighet og gode høsteforhold. Formålet med tilskudd til drenering av jordbruksjord er å bedre kvaliteten på grøftene for å øke produktiviteten på arealene. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Det kan gis tilskudd både til systematisk grøfting og til usystematisk grøfting. For dreneringssøknader mottatt etter 1. juli 2017 gjelder følgende tilskuddssatser: kr. 2000 pr daa systematisk grøfting og kr. 30 pr løpemeter usystematisk grøfting. Fra 2016 er det for bakkeplanert areal ikke lenger krav til at arealet skal ha vært drenert tidligere, for andre områder gis det kun tilskudd til tidligere grøftet areal. Det kan ikke gis tilskudd til allerede påbegynte tiltak. Dersom kommunen eller søker vurderer at det er sannsynlig at det finnes automatisk fredete kulturminner i området som skal grøftes, skal søknaden oversendes kulturminnemyndighetene for vurdering.

Landbruksdirektoratet har utarbeidet et eget søknadsskjema for drenering som må benyttes for å søke midler. Vedlagt søknaden må det være: