Tilskudd til drenering av jordbruksjord

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Jordbruk

God drenering er viktig blant annet for tidlig jordarbeiding, god vekst og utnyttelse av næringsstoffer, redusert jordpakking, fremkommelighet og gode høsteforhold. Formålet med tilskudd til drenering av jordbruksjord er å bedre kvaliteten på grøftene for å øke produktiviteten på arealene. Det er også et mål å redusere risiko for erosjon og overflateavrenning til vassdrag.

Det kan gis tilskudd både til systematisk grøfting og til usystematisk grøfting. For bakkeplanert areal er det ikke lenger krav til at arealet skal ha vært drenert tidligere, for andre områder gis det kun tilskudd til tidligere grøftet areal. Det kan ikke gis tilskudd til allerede påbegynte tiltak. Dersom kommunen eller søker vurderer at det er sannsynlig at det finnes automatisk fredete kulturminner i området som skal grøftes, skal søknaden oversendes kulturminnemyndighetene for vurdering.

Dreneringssatser for 2018:

  • kr. 2000 pr daa systematisk grøfting og
  • kr. 30 pr løpemeter usystematisk grøfting.

Tilskuddet søkes ved å fylle ut og signere:

  • søknadsskjema for drenering
  • skjema for dreneringsplan
  • skjema for miljøvurdering av drenering

Skjemaene finnes her

Søknadsfrist 15. februar 2018. Etter det behandles søknadene fortløpende og tilskuddet blir delt ut etter førstemann til mølla prinsippet.