Skogfond

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Skogfond er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre skogpolitikken.  Skogfond innbetales av skogeiere ved salg av tømmer og kan benyttes til bestemte tiltak innenfor skogbruket, herunder foryngelse, veivedlikehold, skogbruksplaner og kurs. Les mer hos Landbruksdirektoratet om hva skogfond kan benyttes til.

DSC01878Avsker

Skogeiere kan få tilgang til sin skogfondskonto elektronisk via altinn. Her kan du sjekke saldo, og sende inn refusjonskrav til kommunen. Refusjonskrav kan også sendes kommunen på e-post eller via posten. Kostnadene må dokumenteres ved å legge ved faktura eller annen dokumentasjon. Husk også å fylle ut og legge ved utbetalingsskjema.

Rentene av skogfond (rentemidlene) tilfaller ikke skogeiendommen, men skal brukes på fellestiltak i skogbruket. Dette kan for eksempel dreie seg om prosjekter, utferder eller kursserier. Ta gjerne kontakt med landbrukskontoret hvis du går med tanker om et skogfaglig prosjekt som trenger støtte.