Foto: Ida Marie Gjersem

Planlegg miljøtiltakene før våronna

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Aktuelt, bildekarusell

Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår i prioriterte områder, noe som betyr høyere tilskuddssatser.

På kornarealer er det spesielt viktig med tiltak i dråg på jordet der vannet renner, og på de mest erosjonsutsatte arealene. Også på vassdragsnære og flomutsatte areal er det viktig med tiltak mot avrenning.

  • Grasdekte vanneier i dråg i åkerareal er et svært kostnadseffektivt tiltak som reduserer graving og erosjon der vannet renner. Tiltaket bidrar til at matjorda holdes på jordet istedet for å skape problemer med avrenning til vassdrag. Den grasdekte stripa må være minst 6 meter bred, det må være minst 10 % rødkløver i frøblandingen som brukes. Det er ikke krav til at graset må høstes.
  • Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag på fulldyrka areal bremser vannet og hindrer at matjorda havner i elva.  Den grasdekte sona må være minst 6 meter bred. Det er tilstrekkelig at vegetasjonssonen slås med beitepusser, graset trengs ikke å høstes til fôr.
  • Fangvekster som sås sammen med korn gir ekstra beskyttelse mot erosjon og nitrogenavrenning. Tilskudd til fangvekster gis som et tillegg til tilskudd til ingen/utsatt jordarbeiding. 100 kr/daa.
  • Ugrasharving på konvensjonelt dyrket kornareal bidrar til redusert bruk av kjemiske ugrasmidler. Satsene ble doblet i 2015. Ugrasharvingen skal føres i plantevernjournalen, og det skal ikke brukes kjemiske ugrasmidler mellom såing og høsting. 80 kr/daa.
RMP-ordning Tilskudd/meter Ved bredde 6 meter
Grasdekte vannveier i dråg 20 kr/m 3320 kr/daa
Vegetasjonssone 10 kr/m 1660 kr/daa

 

 

  Tilskudd/daa  
Fangvekster 100 kr/daa
Ugrasharving 80 kr/daa