• Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2017. Frist for å melde inn kandidater er fredag 30. juni 2017.
  • Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Husk ny telledato 1. mai og søknadsfrist 15. mai for foretak med husdyrproduksjon. Søknadsfristen er absolutt, og det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papir.
  • Foto: Ida Marie Gjersem
    Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår i prioriterte områder, noe som betyr høyere tilskuddssatser.
  • Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.

Endringer i dreneringsordningen

Fra 2016 kan det gis tilskudd til drenering for planerte arealer som ikke tidligere er grøftet. Godt drenert jord er en forutsetning for å øke produktiviteten og øke matproduksjonen i årene fremover.

Ny landbruksrådgiver

Ana Nilsen er ansatt som landbruksrådgiver ved RKL fra 1. april. Hun overtar etter Jonas Gjerstad og vil rådgi og forvalte økonomiske ordninger innen jordbruket.

Gårdsbutikk-kurs

Fylkesmannen i Østfold og Fylkesmannen i Oslo og Akershus inviterer til gårdsbutikk-kurs. Kurset er for deg som driver en gårdsbutikk, eller har planer om å starte opp.

Elektronisk utsendelse av tilskuddsbrev

Elektronisk kommunikasjon er nå hovedregelen for Landbruksdirektoratet. Dette innebærer at alle foretak som har oppgitt mobilnummer eller e-postadresse i søknaden om produksjonstilskudd, mottar tilskuddsbrevet elektronisk til foretakets meldingsboks i Altinn.