• Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Kjenner du til noen som gjør en positiv innsats for kulturlandskapet i vår region? Regionkontor landbruk ønsker å få innmeldt kandidater til kulturlandskapsprisen for 2017. Frist for å melde inn kandidater er fredag 30. juni 2017.
  • Foto: Jonas Løvaas Gjerstad
    Husk ny telledato 1. mai og søknadsfrist 15. mai for foretak med husdyrproduksjon. Søknadsfristen er absolutt, og det vil ikke lenger være mulig å levere søknad på papir.
  • Foto: Ida Marie Gjersem
    Enkelte miljøtiltak må planlegges nå før våronna. Grasdekte vegetasjonssoner langs vassdrag, grasdekte vannveier i dråg, fangvekster og ugrasharving for å redusere bruk av plantevernmidler er alle viktige tiltak. Alt areal i våre 5 kommuner inngår i prioriterte områder, noe som betyr høyere tilskuddssatser.
  • Veilederen inneholder info om aktuelle SMIL- og dreneringstiltak, tilskuddssatser, satser for egen innsats og noen tips og råd. Hensikten er å gjøre enklere til å søke SMIL- og dreneringsmidler.

Kulturlandskapsprisen 2013

Ole Jakob Holt fra Rælingen ble tildelt kulturlandskapsprisen i 2013 for sin innsats over mange år med skjøtsel av kulturlandskap i Rælingen kommune. Bruken av beitedyr er en viktig del av det levende kulturlandskapet han bidrar til å opprettholde.

Gårdskart på internett

Gårdskart på internett fra Skog og landskap gir kart og oversikt over arealressurser med arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle, og krever ikke innlogging.