Næringsutvikling i landbruket

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Næringsutvikling

 

Det finnes en rekke muligheter med tjenester og virkemidler for utvikling av landbruksbedrifter og landbruksrelatert næringsutvikling. Regionkontor Landbruk er førstelinje for søknad om lån og tilskuddsmidler til næringsutvikling i tilknytning til landbruk og til tilleggsnæring for gårdsbruk i regionen.

Nyskaping skjer innenfor eksisterende næring eller som tilleggsnæring til landbruket. BUmidler (bygdeutviklingsmidler) gjennom Innovasjon Norge kan gis som stipend og investeringstilskudd og lån.

Kommunene har hver sine målsettinger innen næringsliv og næringsutvikling. Disse er knyttet opp mot kommuneplanen. Kommunedelplan landbruk har gitt prioritering for hva kommunen ønsker stimulert til ytterligere vekst.

Retningslinjer landbruksvirkemidler for landbruksbasert næringsutvikling i Oslo og Akershus gir grunnlag for prioriteringer av innkomne søknader om bygdeutviklingsmidler. Det ventes nyinvestering innenfor husdyrproduksjon, men også innen inn-på-tunet virksomheter (grønn omsorg), grønt reiseliv, bioenergi, mat og drikke med lokal identitet.

Regionkontor Landbruk er førstelinje for søknad om lån og tilskuddsmidler til næringsutvikling i tilknytning til landbruk og til tilleggsnæring for gårdsbruk i regionen. Innovasjon – Norge innvilger/avslår søknadene. I forbindelse med generasjonsskifte på gårdsbruk eller etablering av ny næring er det egne stipend og tilskuddsmidler. Elektronisk søknadsskjema ligger på Innovasjon – Norges hjemmesider, her finnes også andre skjema for prioritetsvikelse, debitorskifte, sluttrapport med mer.