Konsesjonsloven

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Areal

Konsesjonsloven angir bestemmelser for leieavtaler og for omsatte eiendommer. For å få tinglyst eiendomsoverdragelser, skal en avklare konsesjonsforholdet. 

Du søker om konsesjon  til den kommunen der eiendommen ligger. Det er kommunen som avgjør alle konsesjonssøknader. Fylkesmannen er klageinstans. Når søknaden gjelder en landbrukseiendom, skal det blant annet bli lagt vekt på prisen på eiendommen, om ervervet utgjør en løsning som tjener drifta, og hensynet til ei helhetlig ressursforvalting og kulturlandskapet. Det kan setjast vilkår i konsesjonssaker. Søknad om konsesjon er gebyrbelagt etter en gebyrforskrift med inntil kr 5000,-.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet og skjema for konsesjonssøknad fås hos statens landbruksdirektoratet