Foto: Ida Marie Gjersem

Foryngelseshogst i Marka

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

Melding om foryngelseshogst i Marka skal sendes kommunen senest 3 uker før tiltaket skal settes i verk. Markaforskriften omfatter i vår region Nordmarka, Lillomarka, Østmarka, Gjelleråsen, Skjettenåsen og Romeriksåsen.

Områder som ikke omfattes av markaforskriften er Asakåsen i Skedsmo, Bygdø og Øyene i Oslofjorden. Virkeområdet er nesten sammenfallende med virkeområdet til Markaloven. Markaforskriften skal sikre at utøvelsen av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, naturmiljø, landskap, kulturminner og vannforsyning. Markaforskriften har bestemmelser for de fleste vanlige skogbrukstiltak, men fokuset er i stor grad rettet mot foryngelseshogster, siden det er søknadsplikt på dette.

Foryngelseshogst meldes inn på skjema SLF-900. Husk å legge ved kart, der hogstområdet og utdriftstrase er tydelig avmerket.