Foto: Ida Marie Gjersem

Hogst i Marka

Skrevet av Regionkontor . Publisert i Skogbruk

For å hogge skog i kommunene Lørenskog, Oslo og Rælingen må du ha godkjent hogstmelding. Melding om foryngelseshogst i Marka skal sendes RKL senest 3 uker før tiltaket skal settes i verk. Det aller meste av skog i kommunene omfattes av Markaforskriften.


Formål

Markaforskriften skal sikre at utøvelsen av skogbruk i Marka bidrar til å bevare og utvikle områdets kvaliteter knyttet til friluftsliv, landskap, kulturminner, vannforsyning og naturmiljø. Markaforskriften har bestemmelser for de fleste vanlige skogbrukstiltak, men fokuset er i stor grad rettet mot foryngelseshogster, siden det er søknadsplikt på dette.

Søknad

Hogstmeldingen sendes på eget skjema fastsatt av landbruskdirektoratet. Med søknaden må det også legge ved kart, der hogstområdet og utdriftstrasé er tydelig avmerket.

Godkjent hogstmelding gitt av landbrukskontoret er gyldig i inntil 2 år. 

Fornyelse av gammel søknad

Landbrukskontoret behandler alle søknader som nye hogstmeldinger. Det betyr at denne søknaden også skal sendes på eget skjema fastsatt av landbruskdirektoratet.

Den gamle og godkjente hogstmeldingen er ikke ubetydelig, og skal sendes med som vedlegg til søknaden. Den vil styrke fornyelsen av hogstmeldingen.

Befaring

Landbrukskontoret prøver å befare alle søkte hogster før vi fatter vedtak. RKL avtaler befaring etter at søknad er mottatt med den som er ansvarlig for skogsdriften. Vi vil også oppfordre du som grunneier også til å delta.

Skogandelslag og tømmerkjøpere

Organisering og ansvarlige for skogsdriften på din skogeiendom er vanlig at skjer gjennom skogandelslagene eller tømmerkjøperne. Disse er også PEFC-sertifiserte, som er et krav for å omsette tømmer på markedet i Norge.