Meld fra til kommunen ved mulig avlingssvikt

Enkelte er i år forsinket med våronna eller opplever dårlige vekstforhold på grunn av kaldt og vått vær. For å få både produksjonstilskudd og eventuelt erstatning for avlingsskader, er det et krav at det er sådd. Er du berørt av problemene må du melde fra til kommunen med en gang.

Regnskapsoversikt for utbetaling av SMIL midler

Når du har fullført hele eller deler av et SMIL-prosjekt kan du be landbrukskontoret om utbetaling av tilskuddet. Når du ber om utbetaling må du legge fram dokumentasjon på utgifter til innkjøpt materiell, leid arbeid og eget arbeid.

Foto: Ida Marie Gjersem

Regionalt miljøprogram

Regionalt miljøprogram (RMP) er en fylkesvis ordning med tilskudd til gjennomføring av miljøtiltak i landbruket. Miljøtiltakene er delt inn i hovedkategoriene kulturlandskapstiltak og forurensningtiltak, og tilskuddet utbetales direkte til bønder som oppfyller vilkårene. Du kan søke fra 1. august, og søknadsfrist i 2015 er 20. oktober.

Foto: Ida Marie Gjersem

Returordning for landbruksplast

Returordningen for landbruksplast skal sikre at plasten blir samlet inn og gjenvunnet til det beste for miljøet. Plastfraksjonene som hentes inn fra landbruket er primært folie (rundballeplast) og PP-sekk (gjødsel- og såkornsekker). Plasten kan leveres gratis til lokale innsamlingsplasser over hele landet. I vårt distrikt er det Ragn-Sells Avdeling Skårer i Lørenskog, telefon 08899, som […]

Bruk av avløpsslam

Den som planlegger å ta i mot og bruke avløpsslam må sende melding til kommunen senest 2 uker før første levering. Benytt meldeskjema om bruk av ublandet avløpsslam. Vedlagt meldingen skal det være et kart med avmerking av hvor slammet skal lagres og spres og en varedeklarasjon fra slamleverandør for kvalitetsklasse på slammet.