Gårdskart på internett

Gårdskart på internett fra Skog og landskap gir kart og oversikt over arealressurser med arealtall for landbrukseiendommer. Tjenesten er fritt tilgjengelig for alle, og krever ikke innlogging.

Konsesjonsloven

Konsesjonsloven angir bestemmelser for leieavtaler og for omsatte eiendommer. For å få tinglyst eiendomsoverdragelser, skal en avklare konsesjonsforholdet. 

Jordlova

Jordlova er sentral i all forvaltning i kommuneplanens LNF-område. Dette gjelder fradeling etter § 12, omdisponering etter § 9 og oppfølging av driveplikt etter § 8. Kommunen avgjør alle saker om deling og omdisponering.