Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser › Søknadsfrist

Hendelser listenavigering

oktober 2018

Søknadsfrist produksjonstilskudd i jordbruket

15
okt

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året: 15. mars (med telledato 1. mars) 15. oktober (med telledato 1. oktober). Søk elektronisk via altinn.no Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i…

>Les mer

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

20
okt

Søknadsfrist for RMP er 20. oktober. Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeidn, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner. Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak, for eksempel beite, skjøtsel av slåttemark, skjøtsel av kulturminner eller vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket. Søk elektronisk via altinn. Du kan lese mer om ordningene og foreløpige satser i veilederen for 2018.

>Les mer

Søknadsfrist for avlingsskadeerstatning

31
okt

Fristen for å søke om erstatning for avlingssvikt er 31. oktober det året skaden oppsto. Søk helst i god tid før dette, da det er ventet svært mange søknader i 2018, og kapasiteten til hjelp fra landbrukskontoret og veiledning vil trolig være dårligere jo nærmere søknadsfristen det blir. Søk elektronisk via innlogging i Altinn: Gå til søknadsskjema Bruk MinID eller BankID for å logge deg på. Når du søker elektronisk er en del av opplysningene dine fylt inn på forhånd, blant annet avlingsnivå…

>Les mer
november 2018

Søknadsfrist for tilskudd til tettere høstplanting

07
nov

Søknad om tilskudd til tettere planting skal registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i…

>Les mer
desember 2018

Søknadsfrist på ledig stilling ved landbrukskontoret

05
des

Ved Regionkontor Landbruk er det ledig engasjement 100 % stilling i 2019 som rådgiver for snarlig tiltredelse. Søknadsfrist 05.12.2018 Klikk her for fullstendig stillingsutlysning.

>Les mer
januar 2019

Søknadsfrist for Miljødirektoratets tilskuddsordninger

15
jan

For å stimulere flere til å bidra til å bedre miljøtilstanden i Norge gis det årlig tilskudd til en rekke formål innen naturforvaltning og friluftsliv. Dette kan du søke om Du kan for eksempel søke om støtte for å ta vare på truede arter og naturtyper, pollinerende insekter, kulturlandskap, vassdrag med mer. Eksempler på tiltak som kan få støtte er: skjøtsel og vedlikehold tiltak som forbedrer biotoper konkrete tiltak for enkelte arter som for eksempel flytting av individer, reintroduksjon og…

>Les mer
mars 2019

Søknadsfrist produksjonstilskudd

15
mar

Første søknadsfrist for produksjonstilskudd er 15. mars, nå er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Søk elektronisk gjennom altinn Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15. mars Du kan levere søknaden fra og med 1. mars, som er telledato Søknadsfristen er 15. mars Du kan endre opplysninger i allerede innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mars NB!…

>Les mer

Frist for SMIL- og dreneringstilskudd

15
mar

Det blir kun en søknadsrunde for SMIL og dreneringstilskudd i år med søknadsfrist 15. mars 2019 Søknadene skal sendes inn digitalt med innlogging via Altinn. SMIL-tilskudd elektronisk søknad Dreneringstilskudd elektronisk søknad Her er en video som viser deg steg for steg hvordan den elektroniske søknaden skal fylles ut Instruksjonsfilm for søker

>Les mer
juni 2019

Midler til fiskeformål 2019 – Skedsmo kommune

01
jun

Skedsmo kommune utlyser midler til fiskeformål for 2019. Målgruppa er fiskeforeninger i Skedsmo kommune. Utfylt skjema for tilskudd til fiskeformål 2019 sendes til post@regionkontorlandbruk.no v/Skedsmo vilt- og innlandsfiskenemnd Søknadsfrist: 1. juni 2019

>Les mer

Søknadsfrist på engasjement som skogbruksrådgiver

21
jun

Ved Regionkontor landbruk er det ledig engasjement, 100 % stilling, ut 2019 som skogbruksrådgiver. Snarlig tiltredelse. Søknadsfristen er 21. juni. Klikk her for å søke, og å få mer informasjon om stillingen.  

>Les mer
+ Export Events