Laster Hendelser
Finn Hendelser

Tidligere Hendelser › Søknadsfrist

Hendelser listenavigering

november 2017

Søknadsfrist – Kulturminnefondet

01
nov

Søknadsfrist til å søke midler fra Kulturminnefondet er 1. november 2017. Søknad skal sendes på elektronisk skjema på hjemmesiden til Kulturminnefondet. For mer info trykk her: http://kulturminnefondet.no/soknadsfrist/

>Les mer
januar 2018

Frist for etterregistrere opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd

10
jan

Dersom du leverte søknad til fristene 15. mai/ 15. oktober, er det enkelte opplysninger i søknaden som kan etterregistreres etter 15. oktober, men innen 10. januar: Avløserutgifter for perioden 16. oktober til 31. desember. Dyr på beite som er sanket fra utmarksbeite senere enn 15. oktober. Livdyr av kylling og kalkun som er solgt mellom 16. oktober og 31. desember. Frukt, bær, veksthusgrønnsaker (inkl. salat på friland), samt poteter produsert i Nord-Norge, som er levert til godkjent omsetningsledd mellom 16. oktober og…

>Les mer
februar 2018

Søknadsfrist SMIL og drenering

15
feb

Den 15. februar er søknadsfrist for 1. runde av SMIL- og dreneringstilskudd i 2018. Det kan gis SMIL tilskudd til tiltak for begrensning av forurensning fra jordbruk til vann og vassdrag, for eksempel anlegge fangdam og utbedring av hydrotekniske anlegg. Det kan gis tilskudd til tiltak for skjøtsel og vedlikehold av kulturlandskapet, for eksempel rydding og inngjerding av beitemark. Bruk eget søknadsskjema for SMIL Dreneringstilskudd kan gis til systematisk grøfting (kr. 2000/daa) og usystematisk grøfting (kr. 30 pr/meter). Bruk eget søknadskjema, miljøvurdering…

>Les mer

Tilskudd til urbant landbruk i Oslo

15
feb

Oslo kommune bymiljøetaten har lyst søknadsrunde for tilskudd til urbant landbruk. Urbant landbruk er biologisk produksjon av mat og nytteprodukter i urbane omgivelser, inkludert dyrking av planter, husdyrhold, akvakultur og birøkt. Borettslag, sameier, kommunale virksomheter, næringsvirksomheter, frivillige aktører, organisasjoner, foreninger, grønne og sosiale entreprenører og personer med privat bostedsadresse i Oslo kan søke om tilskudd. Les mer og søk hos Oslo kommune  

>Les mer

Søknadsfrist – midler til utvalgte kulturlandskap i Oslo

15
feb

Fylkesmannen i Oslo og Akershus utlyser midler til utvalgte kulturlandskap i landbruket for Oslo kommune. Målgruppe er grunneiere og drivere som gjennomfører tiltak på Nordmarksplassene og i Sørkedalen med Bogstad. Søknadsfristen er 15. februar 2018 På hjemmesidene til Fylkesmannen i Oslo og Akershus finnes retningslinjer, søknadskjema og andre aktuelle info om ordningen utvalgte kulturlandskap.    

>Les mer
mars 2018

Søknadsfrist produksjonstilskudd

15
mar

Det ble i 2017 innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og én utbetaling per år i det nye systemet. Første søknadsfrist er 15. mars, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mars, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke. Søk elektronisk gjennom altinn Vær tidlig ute med å søke, og lever senest innen søknadsfristen 15.…

>Les mer
juni 2018

Midler til fiskeformål 2018 – Skedsmo kommune

15
jun

Skedsmo kommune utlyser midler til fiskeformål for 2018. Målgruppa er fiskeforeninger i Skedsmo kommune. Utfylt Skjema – Skjema – tilskudd til fiskeformål 2018 sendes per epost til ana.nilsen@regionkontorlandbruk.no sekretær i Skedsmo vilt- og innlandsfiskenemnd Søknadsfrist: 15. juni 2018

>Les mer
august 2018

Søknadsfrist for tilskudd til tettere vårplanting

01
aug

Søknad om tilskudd til tettere planting skal registreres digitalt via ‘Skogfond på nett’, som alle skogeiere har tilgang til via Landbruksdirektoratets hjemmeside. Søknad skal registreres så snart som mulig etter at tiltaket er avsluttet og faktura er mottatt. Kostnader for plantekjøp og utplantingsarbeid registreres samlet i ett tiltak, og det er henholdsvis tiltakene ‘Nyplanting’ og ‘Suppleringsplanting’ som skal benyttes. Som en del av søknadsregistreringen, skal feltet som er tilplantet tegnes inn på kartet. Dokumentasjon av kostnader lastes opp som vedlegg i…

>Les mer
oktober 2018

Søknadsfrist produksjonstilskudd i jordbruket

15
okt

Søknad om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid i 2018 har to søknadsfrister i året: 15. mars (med telledato 1. mars) 15. oktober (med telledato 1. oktober). Søk elektronisk via altinn.no Du kan sende inn søknad fra og med telledatoene 1. mars og 1. oktober. Søknadsfristene 15. mars og 15. oktober er absolutte. Det er ikke mulig å levere søknad etter disse fristene. Det er søkers ansvar at søknaden leveres innen søknadsfristen. For å regnes som levert i…

>Les mer

Søknadsfrist Regionalt miljøtilskudd

20
okt

Søknadsfrist for RMP er 20. oktober. Du kan søke tilskudd til tiltak mot forurensning, for eksempel ingen/utsatt jordarbeidn, fangvekster, grasdekte vannveier eller grasdekte vegetasjonssoner. Du kan søke tilskudd til kulturlandskapstiltak, for eksempel beite, skjøtsel av slåttemark, skjøtsel av kulturminner eller vedlikehold av ferdselsårer i jordbruket. Søk elektronisk via altinn. Du kan lese mer om ordningene og foreløpige satser i veilederen for 2018.

>Les mer
+ Export Events